Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.ippt.pan.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ippt.pan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ippt.pan.pl

Data publikacji strony internetowej: 1993

Data ostatniej dużej aktualizacji: listopad 2020

Strona internetowa w przeważającej części (głównie poza niektórymi punktami z zakresu postrzegalności; spełnienie tych wymogów jest czasochłonne - pracujemy nad uzupełnieniem tego) jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Saganek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 826 12 81 wew. 351. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Podstawowych Problemów techniki PAN (IPPT PAN), ul. A. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa

Budynek jest usytuowany wewnątrz kompleksu budynków instytutów Polskiej Akademii Nauk i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego między ulicami Nielubowicza, Trojdena, Pawińskiego i Banacha. Wejścia na teren Instytut znajdują się od strony ulicy Nielubowicza i Pawińskiego, wjazd dla samochodów znajduje się od ulicy Nielubowicza przez bramę wjazdową.

Do budynku prowadzi wejście główne od strony furtki dla pieszych usytuowanej przy wewnętrznej drodze łączącej ul. Pawińskiego i Nielubowicza. Obok furtki znajduje się tablica informacyjna z nazwą Instytutu. Do wejścia prowadzą schody oraz znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą także boczne wejścia udostępniane w okresie letnim.

Parking znajduje się przed wejściem głównym oraz na tyłach budynku. Na obu parkingach wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku znajdują się trzy windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych ani innych urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024