Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa

 

Wysoko kwalifikowana kadra, bogate i wieloletnie doświadczenie zakładów naukowych Instytutu oraz ich intensywna internacjonalizacja są kluczem do sukcesów, które odnosi obecnie IPPT PAN. Wymiarem osiągniętych dokonań jest bardzo duża liczba publikacji w renomowanych czasopismach, długa lista patentów, projektów a także wiele nagród i wyróżnień otrzymanych przez naszych pracowników.

Instytut stwarza swoim naukowcom jak najlepsze warunki do prezentowania wyników badawczych podczas wielu seminariów i konferencji organizowanych w kraju i zagranicą. Dla nas oczywisty jest wpływ nauki i techniki na rozwój społeczno-gospodarczy kraju – zarówno przez bezpośrednie zastosowanie wyników badań, jak i w dłuższej perspektywie. Dlatego wyniki naszych pracowników prezentujemy bardzo szerokiemu gremium i poddajemy naukowej dyskusji, mającej na celu dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Intensywna wymiana poglądów, ścieranie się argumentów badaczy z całego świata, otwartość na innowacje prowadzą do utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego a łączenie go z prowadzeniem Szkół Doktorskich i kształceniem doktorantów decyduje o wysokiej pozycji Instytutu.

OSIĄGNIĘCIA

wybrane w 2020 roku sprawozdawczym

Przykłady wyników uzyskanych w ramach projektów/prac badawczych w ostatnim 2020 roku sprawozdawczym

Wykonano obszerny program badań właściwości kompozytów AlSi12/Al2O3 wytworzonych dwoma technikami - infiltracji ciśnieniowej i spiekania pod ciśnieniem i wykazanie przewagi kompozytu infiltrowanego nad spiekanym. Kompozyt żeliwo chromowe/elektrokorund: możliwość zastosowania tego kompozytu w młynach węglowych w ramach współpracy z firmą FPM S.A. Mikołów, przy zastosowaniu przemysłowej prasy HP. Wyniki prac opublikowano w kilku najbardziej prestiżowych czasopismach (200 pkt., 140 pkt. na liście MNiSW). Część prac powstała we współpracy międzynarodowej.

Opracowano i zweryfikowano nową koncepcję adaptowalnego dźwiękochłonnego meta-materiału porowatego. Materiał składa się ze sztywnego szkieletu, pustych przestrzeni o mikrogeometrii periodycznej połączonych mikrokanałami oraz kulek metalowych modyfikujących – w zależności od położenia materiału w polu grawitacyjnym – dostępność kanałów i wibroakustyczne własności materiału. Zweryfikowano powtarzalność mikrogeometrii dźwiękochłonnych periodycznych materiałów porowatych wytwarzanych technikami addytywnymi. Zaproponowano nowy porowaty meta-materiał dźwiękochłonny o adaptowalnej mikrogeometrii. Opracowano zestaw benchmarkowych mikrogeometrii porowatych materiałów dźwiękochłonnych o sztywnym szkielecie. Wyniki opublikowano w kilku najbardziej prestiżowych czasopismach (3 artykuły za 200 pkt. na liście MNiSW). Część prac powstała we współpracy międzynarodowej.

Przykłady najważniejszych w roku sprawozdawczym 2020 roku osiągnięć działalności naukowej Instytutu o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym

W kontekście planowanego rozwoju energetyki jądrowej w Polsce opracowano podstawy projektowania składu betonu osłonowego o podwyższonej trwałości i obniżonej podatności na aktywację wskutek oddziaływania promieniowania jonizującego. Obok kryteriów odporności na karbonatyzację i przenikanie jonów chlorków, zaproponowano nowe kryterium zawartości aktywowanych radioizotopów długożyciowych w składnikach betonu. Wykazano korzystny wpływ cementu o obniżonym śladzie węglowym na redukcję przepuszczalności betonu. Doświadczalnie wykazano zasadnicze znaczenie zawartości Europu-152, Kobaltu-60 i Cezu-134, aktywowanych promieniowaniem neutronowym, formułując wskazania do selekcji składników betonu z uwagi na obniżenie ilości odpadów radioaktywnych.

We współpracy z lekarzami z Wojskowego Instytutu Medycznego zakończono opracowanie innowacyjnego biodegradowalnego stentu zewnętrznego, przeznaczonego do nakładania na naczynia krwionośne. Hamuje on przerost ściany żyły zastosowanej jako pomost w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego, wspomagając jednocześnie proces korzystnej przebudowy żyły w kierunku jej arterializacji, a także dostosowanie średnicy implantowanej żyły do średnicy pomostowanej tętnicy oraz zabezpiecza przed zaginaniem pomostu aortalno-wieńcowego. Sfinalizowano formalne wejście na ścieżkę komercjalizacji uzyskanych wyników poprzez uzyskanie projektu innowacyjnego z NCBR i stworzenie warunków do realizacji tego projektu, co ma doprowadzić do kolejnych faz komercjalizacji opracowanych wyrobów medycznych.

Przykłady ważniejszych zastosowań wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w ostatnim okresie sprawozdawczym 2020 roku o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia)

Pokazano, że podstawowa liczba reprodukcyjna SARs CoV 2 jest w przedziale 4,7–11,4, a zatem jest znacznie większa niż pokazywały to dotychczasowe oszacowania. Zbadano właściwości mechaniczne białka szczytowego SARs CoV 2, otwiera to pole do analizy wpływu mutacji tego białka na patogenność wirusa oraz skuteczność szczepionek. Pokazano, że duża wrażliwość wirusa grypy na prestymulacje komórek interferonem beta powoduje, że populacja komórek uprzednio zainfekowana RSV staje się odporna na wirus grypy.

We współpracy z WUM badano powiązanie ruchu korzenia aorty z funkcją serca. W pracach wykorzystano wyniki badań 101 zdrowych ochotników, które zawierały zapis B-mode cyklu serca oraz zestaw klinicznych parametrów funkcji serca. Ruch korzenia aorty był wyznaczany za pomocą algorytmu śledzącego. Parametry ruchu istotnie korelowały z wybranymi parametrami klinicznymi. Efekty prac wskazują na potencjał wykorzystania parametrów ruchu korzenia aorty w ocenie funkcji serca, szczególnie u pacjentów u których wyznaczenie parametrów klinicznych jest utrudnione.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021