Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

A. Wasiak


Ostatnie publikacje
1.  Blim A., Ołdak E., Wasiak A., Jarecki L., Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I. Krystaliczność i orientacja molekularna, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, Vol.50, No.1, pp.48-59, 2005

Streszczenie:
Badano wpływ temperatury komory grzejnej i szybkości przędzenia na stopień krystaliczności, dwójłomność optyczną, orientację amorficzną i krystaliczną włókien PET otrzymanych jednostopniową metodą przędzenia ze stopu z zastosowaniem komory grzejnej w zakresie temperatury termostatowanej komory z gorącym powietrzem w zakresie 100—210oC. Szybkość przędzenia dotyczyła zakresu konwencjonalnego i szybkiego przędzenia z prędkością odbioru włókna powyżej 4000 m/min. Wykazano, że włókna PET o wysokim stopniu krystaliczności można otrzymać w zakresie konwencjonalnych prędkości przędzenia przy temperaturze komory powyżej 135oC, podczas gdy w szybkim przędzeniu wzrost krystaliczności włókien otrzymywanych następuje przy wyższych temperaturach komory bliskich 190oC. Orientacja molekularna charakteryzuje się wysokim czynnikiem orientacji krystalicznej bliskim 0.9, niezależnie od warunków przędzenia. Grzanie strefowe z zastosowaniem komory powietrznej umożliwia krystalizację polimeru na osi przędzenia z małymi szybkościami odbioru, podczas gdy w szybkim przędzeniu czynnikiem wywołującym krystalizację jest wysoka orientacja amorficzna. Wysoka temperatura komory prowadzi do obniżenia orientacji fazy amorficznej wskutek relaksacji. Jednakże włókna o najwyższej dwójłomności otrzymywane były z zastosowaniem wysokiej temperatury komory.

Słowa kluczowe:
przędzenie włókien PET, szybkie przędzenia, grzanie strefowe, orientacja amorficzna, orientacja krystaliczna, dwójłomność, krystalizacja orientowana

Afiliacje autorów:
Blim A. - IPPT PAN
Ołdak E. - inna afiliacja
Wasiak A. - inna afiliacja
Jarecki L. - IPPT PAN
2.  Wasiak A., Rentgenograficzne badania nieizotermicznej krystalizacji polipropylenu (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-153, 1999
3.  Sajkiewicz P., Wasiak A., Aproksymacyjna metoda wyznaczania orientacji płaszczyzn krystalograficznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-30, 1988
4.  Kość M., Wasiak A., Urządzenie do badania dwuwymiarowych rozkładów intensywności na dyfraktogramach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-15, 1988
5.  Wasiak A., Application of Scattering Methods to the Studies of the Structure of Polymer Blends, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-60, 1984
6.  Wasiak A., Struktura i własności włókien poliesterowych formowanych z dużymi prędkościami, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-37, 1981
7.  Kunert K.A., Wasiak A., Soszyńska H., Badania strukturalne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-34, 1978
8.  Wasiak A., Metoda rentgenograficznego badania stopnia krystaliczności zorientowanych polimerów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-9, 1977
9.  Wasiak A., Wpływ orientacji molekularnej na krystalizację politereftalanu etylenowego (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-108, 1973
10.  Wasiak A., Wyznaczanie czynników orientacji na podstawie azymutalnego profilu linii dyfrakcyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-21, 1973
11.  Wasiak A., Analiza metod azymutalnego uśredniania rentgenowskiej linii dyfrakcyjnej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-35, 1972
12.  Wasiak A., Krystalizacja jednoosiowo zorientowanych próbek politereftalanu etylenowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-31, 1971
13.  Wasiak A., Wpływ warunków formowania i orientacji na stopień krystaliczności włókien, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-46, 1970

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
319170
1997-03-25
BUP 20/1998
1998-09-28
Zawadzki Z., Sajkiewicz P., Wasiak A.
Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182309
WUP 12/2001
2001-12-31
282081
1989-10-30
BUP 10/1991
1991-05-20
Wasiak A., Zawadzki Z., Sajkiewicz P.
Urządzenie do badań przemian strukturalnych polimerów pod naprężeniem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT"
161567
WUP 07/1993
1993-07-30

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021