Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Marek Dedecjus

Institute of Oncology (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Żyłka A., Dobruch-Sobczak K., Jędrzejczyk M., Piotrzkowska-Wróblewska H.E., Gałczyński J., Bakuła-Zalewska E., Dedecjus M., OR32-04 The Usefulness Of The Contrast-enhanced Ultrasound (CEUS) In Evaluating The Risk Of Malignancy In Thyroid Nodules, Journal of the Endocrine Society, ISSN: 2472-1972, Vol.7, No.Suplement 1, pp.1093-1095, 2023

Słowa kluczowe:
Thyroid, Ultrasound, CEUS

Afiliacje autorów:
Żyłka A. - inna afiliacja
Dobruch-Sobczak K. - IPPT PAN
Jędrzejczyk M. - inna afiliacja
Piotrzkowska-Wróblewska H.E. - IPPT PAN
Gałczyński J. - inna afiliacja
Bakuła-Zalewska E. - Institute of Oncology (PL)
Dedecjus M. - Institute of Oncology (PL)
20p.
2.  Dobruch-Sobczak K., Bakuła-Zalewska E., Gumińska A., Słapa R. Z., Mlosek K., Wareluk P., Jakubowski W., Dedecjus M., Diagnostic performance of shear wave elastography parameters alone and in combination with conventional b-mode ultrasound parameters for the characterization of thyroid nodules: a prospective, dual-center study, ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, ISSN: 0301-5629, DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2016.07.010, Vol.42, No.12, pp.2803-2811, 2016

Streszczenie:
The aims of our study were to determine whether shear wave elastography (SWE) can improve the conventional B-mode differentiation of thyroid lesions, determine the most accurate SWE parameter for differentiation and assess the influence of microcalcifications and chronic autoimmune thyroiditis on SWE values. We examined 119 patients with 169 thyroid nodules who prospectively underwent B-mode ultrasound and SWE using the same ultrasound machine. The parameters assessed using SWE were: mean elasticity within the entire lesion (SWE-whole) and mean (SWE-mean) and maximum (SWE-max) elasticity for a 2-mm-diameter region of interest in the stiffest portion of the lesion, excluding microcalcifications. The discriminant powers of a generalized estimating equation model including B-mode parameters only and a generalized estimation equation model including both B-mode and SWE parameters were assessed and compared using the area under the receiver operating characteristic curve, in association with pathologic verification. In total, 50 and 119 malignant and benign lesions were detected. In generalized estimated equation regression, the B-mode parameters associated with higher odds ratios (ORs) for malignant lesions were microcalcifications (OR = 4.3), hypo-echogenicity (OR = 3.13) and irregular margins (OR = 10.82). SWE-max was the only SWE independent parameter in differentiating between malignant and benign tumors (OR = 2.95). The area under the curve for the B-mode model was 0.85, whereas that for the model combining B-mode and SWE parameters was 0.87. There was no significant difference in mean SWE values between patients with and without chronic autoimmune thyroiditis. The results of the present study suggest that SWE is a valuable tool for the characterization of thyroid nodules, with SWE-max being a significant parameter in differentiating benign and malignant lesions, independent of conventional B-mode parameters. The combination of SWE parameters and conventional B-mode parameters does not significantly improve the diagnosis of malignant thyroid nodules. The presence of microcalcifications can influence the SWE-whole value, whereas the presence of chronic autoimmune thyroiditis may not.

Słowa kluczowe:
Shear wave elastography, B-Mode ultrasound, Thyroid nodules, Diagnostic performance, Malignant, Benign

Afiliacje autorów:
Dobruch-Sobczak K. - inna afiliacja
Bakuła-Zalewska E. - Institute of Oncology (PL)
Gumińska A. - inna afiliacja
Słapa R. Z. - inna afiliacja
Mlosek K. - Medical University of Warsaw (PL)
Wareluk P. - Medical University of Warsaw (PL)
Jakubowski W. - inna afiliacja
Dedecjus M. - Institute of Oncology (PL)
35p.
3.  Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Mlosek K., Słapa R.Z., Wareluk P., Krauze A., Ziemiecka A., Migda B., Jakubowski W., Dedecjus M., Shear wave elastography in medullary thyroid carcinoma diagnostics, Journal of Ultrasonography, ISSN: 2084-8404, DOI: 10.15557/JoU.2015.0033, Vol.15, pp.358-367, 2015

Streszczenie:
Shear wave elastography (SWE) is a modern method for the assessment of tissue stiffness. There has been a growing interest in the use of this technique for characterizing thyroid focal lesions, including preoperative diagnostics. Aim: The aim of the study was to assess the clinical usefulness of SWE in medullary thyroid carcinoma (MTC) diagnostics. Materials and methods: A total of 169 focal lesions were identified in the study group (139 patients), including 6 MTCs in 4 patients (mean age: 45 years). B-mode ultrasound and SWE were performed using Aixplorer (SuperSonic, Aix-en-Provence), with a 4–15 MHz linear probe. The ultrasound was performed to assess the echogenicity and echostructure of the lesions, their margin, the halo sign, the height/width ratio (H/W ratio), the presence of calcifications and the vascularization pattern. This was followed by an analysis of maximum and mean Young’s (E) modulus values for MTC (EmaxLR, EmeanLR) and the surrounding thyroid tissues (EmaxSR, EmeanSR), as well as mean E-values (EmeanLRz) for 2 mm region of interest in the stiffest zone of the lesion. The lesions were subject to pathological and/or cytological evaluation. Results: The B-mode assessment showed that all MTCs were hypoechogenic, with no halo sign, and they contained micro- and/ or macrocalcifications. Ill-defined lesion margin were found in 4 out of 6 cancers; 4 out of 6 cancers had a H/W ratio > 1. Heterogeneous echostructure and type III vascularity were found in 5 out of 6 lesions. In the SWE, the mean value of EmaxLR for all of the MTCs was 89.5 kPa and (the mean value of EmaxSR for all surrounding tissues was) 39.7 kPa Mean values of EmeanLR and EmeanSR were 34.7 kPa and 24.4 kPa, respectively. The mean value of EmeanLRz was 49.2 kPa. Conclusions: SWE showed MTCs as stiffer lesions compared to the surrounding tissues. The lesions were qualified for fine needle aspiration biopsy based on B-mode assessment. However, the diagnostic algorithm for MTC is based on the measurement of serum calcitonin levels, B-mode ultrasound and FNAB.

Słowa kluczowe:
medullary thyroid carcinoma, thyroid, ultrasound, shear wave elastography

Afiliacje autorów:
Dobruch-Sobczak K. - IPPT PAN
Gumińska A. - inna afiliacja
Bakuła-Zalewska E. - Institute of Oncology (PL)
Mlosek K. - Medical University of Warsaw (PL)
Słapa R.Z. - inna afiliacja
Wareluk P. - Medical University of Warsaw (PL)
Krauze A. - inna afiliacja
Ziemiecka A. - inna afiliacja
Migda B. - inna afiliacja
Jakubowski W. - inna afiliacja
Dedecjus M. - Institute of Oncology (PL)
10p.

Abstrakty konferencyjne
1.  Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Kaczor A., Piotrzkowska H., Jakubowski W., Nowicki A., Dedecjus M., Zastosowanie elastografii fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy, V Konferencja Rak Tarczycy i inne nowotwory zlośliwe układu wydzielania wewnętrznego, 2015-11-14/11-17, Wisła (PL), DOI: 10.15557/JoU.2015.003, Vol.66, No.15, pp.358-367, 2015

Streszczenie:
Elastografia fali poprzecznej jest nowoczesną metodą oceny sztywności tkanek. Obserwuje się wzrost zainteresowania tą techniką w różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych w tarczycy również w diagnostyce przedoperacyjnej. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena klinicznej przydatności elastografi i fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy (RRT). Materiał i metoda: W badanej grupie 139 pacjentów stwierdzono 169 zmian ogniskowych, a u 4 pacjentów (średni wiek: 45 lat) rozpoznano 6 RRT. Wykonano USG B-mode oraz elastografię fali poprzecznej aparatem Aixplorer (Super-Sonic, Aix-en-Provence), głowicą liniową o częstotliwości 4–15 MHz. W USG oceniano echogeniczność i echo strukturę zmian, ich brzegi, objaw „halo”, stosunek wysokości dogłębokości (W/G), obecność zwapnień oraz wzorzec unaczynienia. Następnie analizowano: maksymalne i średnie wartości modułu Younga (E) dla największego ROI dla RRT (EmaxLR, EmeanLR ) oraz dla otaczających tkanek w miąższu gruczołu (EmaxSR, EmeanSR), a także średnie wartości E (EmeanLRz) dla 2 mm obszaru zainteresowania z najsztywniejszej części zmiany. Zmiany zweryfikowano histopatologicznie i/lub cytologicznie. Wyniki: W ocenie B-mode wszystkie RRT były hipoechogeniczne, bez obecności objawu „halo”, oraz zawierał y mikro- i/lub makrozwapnienia. Nieostre granice zmiany obecne były w 4 z 6 raków. Wartość ilorazu WG >1 dotyczył a 4 na 6 zmian. Niejednorodną echo strukturę oraz typ III unaczynienia stwierdzono w 5 na 6 zmian. W SWE średnia wartość E maxLR w obrębie RRT wynosił a 89,5 kPa, w otoczeniu – 39,7 kPa. Średnie wartości E meanLR, E meanSR wynosił y odpowiednio: 34,6 kPa i 24,4 kPa. Wartość średnia E meanLRz=49,2 kPa. Wnioski: W SWE RRT przedstawiały się jako zmiany sztywniejsze w porównaniu z otaczającymi tkankami. W ocenie B-mode spełniały wskazania do biopsji spiracyjnej cienkoigłowej. Jednak algorytm diagnostyczny RRT opiera się na pomiarze stężenia kalcytoniny w surowicy krwi, ocenie USG B-mode oraz biopsji.

Słowa kluczowe:
rak rdzeniasty, tarczyca, badanie USG, sonoelastografia fali poprzecznej

Afiliacje autorów:
Dobruch-Sobczak K. - IPPT PAN
Gumińska A. - inna afiliacja
Bakuła-Zalewska E. - Institute of Oncology (PL)
Kaczor A. - inna afiliacja
Piotrzkowska H. - IPPT PAN
Jakubowski W. - inna afiliacja
Nowicki A. - IPPT PAN
Dedecjus M. - Institute of Oncology (PL)
2.  Dobruch-Sobczak K., Gumińska A., Bakuła-Zalewska E., Piotrzkowska H., Mlosek K., Słapa R.Z., Wareluk P., Migda B., Olszewski W., Jakubowski W., Nowicki A., Dedecjus M., Wartość sonoelastografii fali poprzecznej (SWE) w szacowaniu ryzyka złośliwości zmian ogniskowych tarczycy, V Konferencja Rak Tarczycy i inne nowotwory zlośliwe układu wydzielania wewnętrznego, 2015-11-14/11-17, Wisła (PL), Vol.66, pp.1, 2015

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024