Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

prof. dr hab. inż. Adam Borkowski

Zakład Technologii Inteligentnych (ZTI)
Zespół Systemów Inteligentnych (ZeSI)
emeryt
telefon bezpośredni: (+48) 22 826 58 27
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 313
pokój: 434
e-mail:

Doktorat
1964 Ciągła regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę sprzężeń magnetycznych 
promotor -- prof. dr Paweł Nowacki, IPPT PAN
 
Habilitacja
1979 Programowanie matematyczne w zagadnieniach nieliniowej statyki 
Profesura
1987 Nadanie tytułu naukowego profesora
Promotor prac doktorskich
1.  2008-06-05 Hallmann Ireneusz   Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów 
2.  2006-05-25 Gnatowski Michał   Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych 
3.  2005-06-30 Szuba Janusz   Graphs and Graph Transformations in Design in Engineering 
4.  1999 Dubrawski Artur   Neural networks for self-localization of mobile robots 
5.  1996 Siemiątkowska Barbara   Rastrowa reprezentacja otoczenia w sterowaniu ruchomym robotem 
6.  1995 Racz Janusz   Elementy sztucznej inteligencji w systemach nawigacyjnych autonomicznych mobilnych robotów 
7.  1991 Pankiewicz Elżbieta   Uproszczone metody numerycznej analizy tarcz w zakresie sprężystym i plastycznym 
8.  1988 Sikorski Krzysztof   Zastosowanie programowania stochastycznego w teorii niezawodności konstrukcji 
9.  1982 Domaszewski Maciej   Programowanie liniowe i uogólnione macierze odwrotne w analizie sprężysto-plastycznych ram 
10.  1980 Saran Michał   Analiza ram sprężysto-plastycznych w zakresie małych i dużych przemieszczeń 

Ostatnie publikacje
1.  Działak P., Syczewski Marcin D., Błachowski A., Kornaus K., Bajda T., Zych , Osial M., Borkowski A., Surface modification of magnetic nanoparticles by bacteriophages and ionic liquids precursors, RSC Advances, ISSN: 2046-2069, DOI: 10.1039/d2ra06661k, Vol.13, pp.926-936 , 2023

Streszczenie:
Magnetic nanoparticles (MNPs) have recently been a point of interest for many researchers due to their properties. However, the studies on the influence of bacteriophages on the synthesis of MNPs seem to be lacking. Furthermore, bacteriophage-modified MNPs have not been combined with n-alkyl quaternary ammonium ionic liquid precursors (QAS). In this study, the aim was to assess the influence of two distinctly different bacteriophages (Escherichia phage P1 and Pseudomonas phage Φ6) on MNPs synthesis in the presence or absence of QAS. Synthesized MNPs have been characterized with X-ray diffraction (XRD) and Mössbauer spectroscopy in terms of changes in the crystallographic structure; scanning electron microscopy (SEM) for changes in the morphology; and ζ-potential. Moreover, the sorption parameters and the loss of viability of bacteria that interacted with MNPs have been determined. The sorption of bacteria differs significantly among the tested samples. Furthermore, the viability of the bacteria adsorbed on MNPs varies in the presence of QAS, depending on the length of the n-alkyl chain. The study has revealed that MNPs can be bound with bacteriophages. Mössbauer spectroscopy has also revealed the probable influence of bacteriophages on the formation of crystals. However, these phenomena require further studies.

Afiliacje autorów:
Działak P. - inna afiliacja
Syczewski Marcin D. - inna afiliacja
Błachowski A. - inna afiliacja
Kornaus K. - inna afiliacja
Bajda T. - inna afiliacja
Zych  - inna afiliacja
Osial M. - IPPT PAN
Borkowski A. - inna afiliacja
100p.
2.  Chechliński Ł., Kogucik D., Białek Ł., Szklarski J., Borkowski A., Integracja Planera zadania Search and Rescue z fizycznym systemem wielorobotwym, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.195, pp.235-244, 2016

Streszczenie:
Niniejszy artykuł opisuje prace wykonane w celu przeprowadzenia eksperymentu weryfikującego działanie Planera zadania Search and Rescue na zespole trzech robotów kołowych w budynku użyteczności publicznej. Celem zadania jest przeszukanie obiektu przez grupę robotów, odnalezienie w nim poszkodowanych oraz wezwanie pomocy w odpowiednie miejsce. Punktem centralnym systemu jest Planer wykorzystujący język logiki czterowartosciowej 4QL, który został uprzednio przetestowany na symulacjach komputerowych. Jego działanie zostanie opisane pobieżnie, głównym tematem jest metodyka wdrożenia. Aby przeprowadzić eksperyment, należało zintegrować Planer z systemem wielorobotowym. Wedle autorów jest to zadanie nietrywialne, dlatego przy jego realizacji wykorzystano paradygmaty Test-driven development (TDD), zaadaptowane odpowiednio do realiów robotyki mobilnej. Finalny eksperyment został nagrany, a wideo udostępniono w Internecie.

Słowa kluczowe:
logika wielowartościowa, search and rescue, systemy wielorobotowe

Afiliacje autorów:
Chechliński Ł. - Politechnika Warszawska (PL)
Kogucik D. - inna afiliacja
Białek Ł. - Uniwersytet Warszawski (PL)
Szklarski J. - IPPT PAN
Borkowski A. - IPPT PAN
3.  Białek Ł., Szałas A., Borkowski A., Gnatowski M., Borkowska M.M., Dunin-Kęplicz B., Szklarski J., Coordinating multiple rescue robots, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.194, pp.185-194, 2014

Streszczenie:
The paper reports initial results on modeling and simulating cooperation of rescue robots. Our aim is to investigate the efficiency of the “first simulate then act” paradigm for rescue operations undertaken by multiple mobile robots, assuming that information about the environment can be incomplete and partially inconsistent. To deal with ignorance and contradictions we adopt a non–standard logic in the inference engine. To demonstrate feasibility of our approach we present the architecture of the developed simulator and results of experiments done so far.

Słowa kluczowe:
four-valued logic, search and rescue, multirobotic systems

Afiliacje autorów:
Białek Ł. - Uniwersytet Warszawski (PL)
Szałas A. - Uniwersytet Warszawski (PL)
Borkowski A. - IPPT PAN
Gnatowski M. - IPPT PAN
Borkowska M.M. - IPPT PAN
Dunin-Kęplicz B. - inna afiliacja
Szklarski J. - IPPT PAN
4.  Siemiątkowska B., Szklarski J., Gnatowski M., Borkowski A., Węclewski P., A mobile robot navigation with use of CUDA parallel architecture, JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS, ISSN: 1897-8649, Vol.5, No.3, pp.79-84, 2011

Streszczenie:
In this article we present a navigation system of a mobile robot based on parallel calculations. It is assumed that the robot is equipped with a 3D laser range scanner. The system is essentially based on a dual grid-object, where labels are attached to detected objects (such maps can be used in navigation based on semantic information). We use a classical SMPA (Sense - Model - Plan - Act) architecture for navigation, however, some steps concerning object detection, planning and localization are parallelized in order to speed up the entire process. The CUDA (Compute Unified Device Architecture) technology allows us to execute our algorithms on many processing units with use of a inexpensive graphics card which makes it possible to apply the proposed navigation system in a real time.

Słowa kluczowe:
navigation, neural network, parallel computing

Afiliacje autorów:
Siemiątkowska B. - IPPT PAN
Szklarski J. - IPPT PAN
Gnatowski M. - IPPT PAN
Borkowski A. - IPPT PAN
Węclewski P. - inna afiliacja
7p.
5.  Borkowski A., Siemiątkowska B., Szklarski J., Towards Semantic Navigation in Mobile Robotics, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, DOI: 10.1007/978-3-642-17322-6_30, Vol.5765, pp.719-748, 2010

Streszczenie:
Nowadays mobile robots find application in many areas of production, public transport, security and defense, exploration of space, etc. In order to make further progress in this domain of engineering, a significant barrier has to be broken: robots must be able to understand the meaning of surrounding world. Until now, mobile robots have only perceived geometrical features of the environment. Rapid progress in sensory devices (video cameras, laser range finders, microwave radars) and sufficient computational power available on-board makes it possible to develop robot controllers that possess certain knowledge about the area of application and which are able to reason at a semantic level.

The first part of the paper deals with mobile robots dedicated to operate inside buildings. A concept of the semantic navigation based upon hypergraphs is introduced. Then it is shown how semantic information, useful for mobile robots, can be extracted from the digital documentation of a building.

In the second part of the paper we report the latest results on extracting semantic features from the raw data supplied by laser scanners. The aim of this research is to develop a system that will enable a mobile robot to operate in a building with ability to recognise and identify objects of certain classes. Data processing techniques involved in this system include a 3D-model of the environment updated on-line, rule-based and feature-based classifiers of objects, a path planner utilizing cellular networks and other advanced tools. Experiments carried out under real-life conditions validate the proposed solutions.

Słowa kluczowe:
semantic navigation, mobile robots, laser scanners

Afiliacje autorów:
Borkowski A. - IPPT PAN
Siemiątkowska B. - IPPT PAN
Szklarski J. - IPPT PAN
13p.
6.  Szklarski J., Gnatowski M., Siemiątkowska B., Borkowski A., System czasu rzeczywistego budowania mapy otoczenia pojazdu na podstwie danych z dalmierzy laserowych, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.175, pp.665-674, 2010

Streszczenie:
W artykule przedstawiono system wspomagający pracę operatora zdalnie kontrolowanego pojazdu poprzez wizualizację najbliższego otoczenia jako mapy wysokośsci przeszkód. Informacje o otoczeniu zbierane są za pomocą dalmierzy laserowych 2D dokonujących pomiaru w jednej płaszczyźnie, dane dotyczące umiejscowienia i przechyłów pojazdu dostarczają inklinometr, radarowy czujnik prędkosci oraz moduł GPS. Na podstawie przemieszczania się pojazdu możliwa jest pełna rekonstrukcja środowiska, przy założeniu że jest ono całkowicie statyczne. Przedstawiono wyniki budowania mapy 2,5D dla trzech róznych środowisk: garażu podziemnego, przejazdu między budynkami i parkingu samochodowego.

Słowa kluczowe:
mapa otoczenia, nawigacja, dalmierze laserowe

Afiliacje autorów:
Szklarski J. - IPPT PAN
Gnatowski M. - IPPT PAN
Siemiątkowska B. - IPPT PAN
Borkowski A. - IPPT PAN
2p.
7.  Siemiątkowska B., Szklarski J., Gnatowski M., Borkowski A., System nawigacyjny wykorzystujący informację semantyczną, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.2, No.175, pp.645-654, 2010

Streszczenie:
W poniższej pracy przedstawiono system nawigacyjny robota mobilnego. W procesie planowania trasy wykorzystuje się semantyczną wiedzę o otoczeniu. Robot wyposażony w skaner laserowy 3D analizuje otoczenie i przypisuje obserwowanym obiektom etykiety. Cel, do którego robot ma dotrzec jest wskazywany poprzez podanie nazwy obiektu. Możemy więc wydać polecenie typu jedź do ściany, do drzwi, czy też umywalki. Zastosowano hybrydową rastrowo-obiektową reprezentację otoczenia. W procesie planowania trasy zastosowano sieci komórkowe.

Słowa kluczowe:
semantyczna nawigacja, roboty mobilne, sieci komórkowe

Afiliacje autorów:
Siemiątkowska B. - IPPT PAN
Szklarski J. - IPPT PAN
Gnatowski M. - IPPT PAN
Borkowski A. - IPPT PAN
2p.
8.  Papiernik K., Grabska E., Borkowski A., On applying model-drive engineering in conceptual design, Machine Dynamics Research, ISSN: 2080-9948, Vol.31, No.3, pp.58-65, 2007
9.  Bitterberg T., Branki Ch., Borkowski A., Grabska E., Self-organizing agents approach to structural design, International Transactions on Systems Science and Applications, ISSN: 2051-5642, Vol.1, No.3, pp.277-282, 2006

Streszczenie:
This paper introduces a novel approach to structural engineering design, using a self-organizing multi-agent system. It commences by discussing structural optimization in engineering design. It will then define the key concepts of self-organization and multi-agent systems. It will finally present a self-organizing multi-agent system using a case study of trusses in electrical pylons.

Słowa kluczowe:
multi-agent systems, structural design, self-organization, layout optimization

Afiliacje autorów:
Bitterberg T. - inna afiliacja
Branki Ch. - inna afiliacja
Borkowski A. - IPPT PAN
Grabska E. - Jagiellonian University (PL)
10.  Sikorski K.A., Borkowski A., Zastosowanie programowania stochastycznego w zagadnieniach nośności granicznej konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-36, 1985
11.  Borkowski A., Programowanie matematyczne w zagadnieniach nieliniowej statyki (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-159, 1978
12.  Borkowski A., Optimization of slab reinforcement by linear programming, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/0045-7825(77)90047-0, Vol.12, No.1, pp.1-17, 1977

Streszczenie:
A numerical procedure is developed to compute the minimum volume design for the reinforcement of concrete slabs. The optimum solution ensures a given safety factor against plastic collapse and meets technological requirements. A linear programming approach to the optimization of rigid-plastic structures is briefly outlined, and a dual discrete model of a slab is then introduced that uses finite elements. A linear function is chosen for the deflection rate, while the bending and twisting moments are kept constant throughout the element. The mesh lines are potential yield lines, and the admissibility of stresses is checked along these lines. As a result a kinematic estimate of the optimum reinforcement is obtained. Several examples illustrate the method.

Afiliacje autorów:
Borkowski A. - IPPT PAN
13.  Borkowski A., Optymalizacja i obliczanie nośności granicznej płyt za pomocą programowania liniowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-35, 1975

Lista ostatnich monografii
1. 
Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R., Gnatowski M., Mokrzycki W., Szklarski J., Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.1-263, 2011

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Siemiątkowska B., Borkowski A., Inteligencja wokół nas: współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: Nawigacja, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.220-260, 2010
2. 
Borkowski A., Postępy robotyki, Systemy i współdziałanie robotów, rozdział: Od nawigacji do aplikacji w robotach mobilnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Warszawa), Tchonia K. (Red.), Wrocław, 2, pp.215-234, 2006

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
268662
1988-11-04
-
-
Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692

1990-05-22Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024