Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Dr inż. Mateusz Kopeć oraz dr hab. Filippo Pierini z IPPT PAN zostali laureatami prestiżowych Nagród Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody IV Wydziału PAN przyznawane są za wyróżniającą się, opublikowaną, twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych. Nagrody mogą otrzymać badacze polscy lub cudzoziemcy zatrudnieni w okresie ostatnich czterech lat w Polsce.

Polska Akademia Nauk

dr Mateusz Kopeć

Dr inż. Mateusz Kopeć otrzymał nagrodę za cykl 6 prac dotyczących formowania na gorąco komponentów tytanowych. Dr inż. Mateusz Kopeć jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia te odbył w latach 2010 - 2015. Od grudnia 2011 roku do zakończenia studiów był aktywnym Członkiem Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej WAT, gdzie pod opieką prof. Stanisława Jóźwiaka prowadził prace badawcze z zakresu metalurgii proszków. Wyniki tych prac zostały docenione min. stypendium II stopnia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej „Na najlepszą poza programową pracę studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” czy wyróżnieniem na II Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT2014 za pracę „Otrzymywanie odpornych na ścieranie kompozytów ceramiczno intermetalicznych metodą spiekania z wykorzystaniem reakcji egzotermicznej”.

Od 2013 roku, Dr Kopeć jest związany z ZMD IPPT PAN odpowiednio jako praktykant, stażysta i pracownik naukowy. Wiedza nabyta podczas studiów w WAT i pracy w IPPT PAN pod opieką prof. Zbigniewa L. Kowalewskiego pozwoliła mu w 2016 roku pomyślnie przebyć procedurę kwalifikacyjną i rozpocząć doktorat w Imperial College London, obecnie 7 uczelni świata, na kierunku: Metal forming and material modelling. Studia doktorskie były sponsorowane przez Aviation Industry Corporation of China. W lipcu 2020 roku Dr inż. Mateusz Kopeć obronił tytuł doktora nauk technicznych pracą „Hot stamping of titanium alloys”.

Po powrocie zza granicy do IPPT PAN awansował odpowiednio na asystenta, adiunkta oraz kierownika Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji. W tym samym czasie doprowadził do podpisania oficjalnej współpracy IPPT PAN z Imperial College London, Harbin Insitute of Technology, Xi’an Jiaotong University, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim oraz Politechniką Wrocławską. Efektem podpisanych porozumień są wspólnie prowadzone badania oraz dokumentujące je publikacje naukowe.

Dr Kopeć jest opiekunem naukowym studentów studiów magisterskich i doktorskich w Imperial College London oraz 3 doktorantów IPPT PAN. Ponadto Dr Kopeć jest Członkiem Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Członkiem Zespołu ds. promocji kierunku Inżynieria Materiałowa w Polskim Towarzystwie Materiałoznawczym. Stara się aktywnie promować IPPT PAN uczestnicząc w organizacji międzynarodowej konferencji (ICEM2020) jak również w piknikach naukowych czy konkursach popularyzujących naukę oraz prace przeprowadzane w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji. Otrzymał 11 nagród za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne min. Nagrodę Naukową III stopnia Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego, wyróżnienie I stopnia Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w 2020 roku, wyróżnienie III stopnia Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia naukowe w 2019 roku, nagrody za najlepsze wystąpienia na 6th Postgraduate Experimental Mechanics Conference (PGEM) organizowanej przez na British Society for Strain Measurement, VII edition of the International Conference Young Researchers’ Innovative Ideas: Science | Start-Ups | Industry (IATI) organizowanej przez Politechnikę Wrocławską czy XXX Sympozjonie PKM (Politechnika Opolska). W dotychczasowej karierze wygłosił ponad 50 międzynarodowych wystąpień a swoją wiedzę w tym zakresie przekazuje studentom Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz TIB PAN w ramach przedmiotu Scientific Writing and Effective Speaking. Jest również aktywnym recenzentem w 7 czasopismach naukowych, będących na liście filadelfijskiej oraz redaktorem tematycznym sekcji 'Manufacturing Processes and Systems' w czasopiśmie Materials. Obecnie prowadzi specjalne wydanie tego czasopisma zatytułowane „Advances in Sheet Metal Forming Processes of Lightweight Alloys”.

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują wysokotemperaturowe techniki odkształcania metali lekkich na potrzeby lotnictwa, wytwarzanie materiałów supertwardych metodami metalurgii proszków, monitorowanie rozwoju uszkodzenia w stalach energetycznych oraz badania mechaniczne oraz fizykochemiczne powłok termicznych na stopy niklu.

 

dr hab. Filippo Pierni

Dr hab. Filippo Pierni otrzymał nagrodę za cykl 4 publikacji dot. reagujących na bodźce nanostrukturalnych hydrożeli. Filippo Pierini jest profesorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Pierini Research Group w naszym Instytucie. Aktualnie zajmuje się badaniem biomateriałów, tematyką dostarczania leków do organizmu, oddziaływaniem światło-materia oraz opracowywaniem funkcjonalnych nanomateriałów włóknistych.

Profesor Pierini studiował na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie w 2009 roku uzyskał tytuł magistra z najwyższym wyróżnieniem (110/110 punktów) z nauk ścisłych w dziedzinie zaawansowanych metodologii chemicznych w 2009 roku, a następnie obronił tam pracę doktorską z nauk chemicznych w 2013 roku.

Po uzyskaniu tytułu doktora rozpoczął pracę w IPPT PAN w Warszawie. Obecnie zajmuje się opracowywaniem nanowłóknistych materiałów i hydrożeli otrzymywanych metodą elektroprzędzenia. W ostatnich latach profesor Pierini stworzył kilka nowych materiałów polimerowych, które okazały się mieć zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki, od biomedycyny po fotowoltaikę.

Profesor Pierini zarządzał sześcioma projektami badawczymi. Pierwszym był „Electrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering” (FNP - First TEAM) – projekt opracowujący bioaktywne przewodzące polimerowo-hydrożelowe powłoki nanostrukturalne wytwarzane w celu poprawy wydajności i biokompatybilności wszczepianych elektrod. Kolejnym projektem był “Stimuli-responsive chiral nematic liquid crystal hydrogel implants by electrospinning technique” (NCN - Sonata), mający na celu opracowanie wszczepianych inteligentnych materiałów wytworzonych z połączenia elektroprzędzonych nanowłókien hydrożelowych oraz reagujących na światło nanonapełniaczy zdolnych do modyfikowania swoich właściwości przy zastosowaniu bodźców zewnętrznych takich jak np. temperatura i światło.

W trzecim projekcie pt. „Design, construction and optimization of a combined Atomic Force Microscope and Optical Tweezers instrument for single molecules and nanomaterials characterization” (prowadzonym przez NCBiR) profesor Pierini zajmował się opracowywaniem, stworzeniem i przebadaniem narzędzia łączącego mikroskopię sił atomowych i szczypiec optycznych, które, dzięki ogromnemu wachlarzowi zastosowań i swojej unikalności, może zrewolucjonizować metody badań właściwości mechanicznych nanomateriałów. Czwarty projekt, „Nanostructured light-responsive hydrogels based on polythiophene derivatives for photothermal therapy” (NAWA - Canaletto) zakładał opracowywanie polimerowych materiałów na bazie hydrożeli o wyjątkowych właściwościach chemicznych, mechanicznych oraz optycznych. Realizacja tej biokompatybilnej, reagującej na światło platformy polimerowej ma ogromne możliwości zastosowania w biomedycynie, ponieważ wytworzone przez nią ciepło potrafi wywoływać lokalną hipertermię, która, jak wiadomo, powoduje nieodwracalne uszkodzenia komórek rakowych (terapia fototermiczna (PTT).

Piątym projektem zarządzanym przez profesora Pieriniego był „Sprayable multifunctional nanofibrous hydrogels for polytherapeutic wound healing treatments” (NCBiR – wspólne badania grupy polsko-chińskiej i chińsko-polskiej) – projekt mający na celu opracowanie polimerowych materiałów na bazie hydrożeli odznaczających się wyjątkowymi właściwościami gojącymi. Szósty projekt o tytule „Multifunctional smart nanostructured platforms for light-triggered wound healing polytherapy” (NCN – Sonata Bis) zakładał opracowanie polimerowych nanomateriałów o właściwościach wielofunkcyjnych na potrzeby politerapii.

Badania prowadzone przed profesora Pieriniego na przestrzeni sześciu lat w IPPT PAN przyczyniły się do publikacji ponad 40 artykułów naukowych i pomogły w sfinansowaniu prowadzenia wyżej wymienionych projektów.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022