Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa
Podziel się artykułem:

Wybrane osiągnięcia w liczbach

(trzy ostatnie lata)

1002 570 30 22 8
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN
1002 570
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH
30
PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
22 8
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN
Podziel się artykułem:Podziel się artykułem:

Wysoko kwalifikowana kadra, bogate i wieloletnie doświadczenie zakładów naukowych Instytutu oraz ich intensywna internacjonalizacja są kluczem do sukcesów, które odnosi obecnie IPPT PAN. Wymiarem osiągniętych dokonań jest bardzo duża liczba publikacji w renomowanych czasopismach, długa lista patentów, projektów a także wiele nagród i wyróżnień otrzymanych przez naszych pracowników.

Instytut stwarza swoim naukowcom jak najlepsze warunki do prezentowania wyników badawczych podczas wielu seminariów i konferencji organizowanych w kraju i zagranicą. Dla nas oczywisty jest wpływ nauki i techniki na rozwój społeczno-gospodarczy kraju – zarówno przez bezpośrednie zastosowanie wyników badań, jak i w dłuższej perspektywie. Dlatego wyniki naszych pracowników prezentujemy bardzo szerokiemu gremium i poddajemy naukowej dyskusji, mającej na celu dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Intensywna wymiana poglądów, ścieranie się argumentów badaczy z całego świata, otwartość na innowacje prowadzą do utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego a łączenie go z prowadzeniem Szkół Doktorskich i kształceniem doktorantów decyduje o wysokiej pozycji Instytutu.

PRZYKŁADY OSIĄGNIĘĆ

wybrane w 2021 roku sprawozdawczym

Przykłady wyników uzyskanych w ramach projektów/prac badawczych w ostatnim 2021 roku sprawozdawczym

Opracowano bazujący na metodzie pola fazowego model wielowariantowej przemiany martenzytycznej w materiałach z pamięcią kształtu w zakresie skończonych odkształceń i przeprowadzono jego implementację komputerową. Najważniejsze osiągnięcia to: (i) przeprowadzenie obliczeń 3D dla zagadnienia nano-indentacji monokryształu CuAlNi, pokazujących ewolucję złożonych mikrostruktur martenzytycznych – są to unikalne wyniki w skali światowej; (ii) wykazano skuteczność implementacji modelu oraz paralelizacji obliczeń dla zagadnienia ze 150 milionami stopni swobody i wykazano tzw. słabą skalowalność metody.

Opracowano metodą uczenia transferowego, która umożliwia lepsze wykorzystanie splotowych sieci neuronowych wstępnie wytrenowanych na dużych zbiorach danych niemedycznych do analizy obrazów USG. W standardowych metodach uczenia transferowego (np. fine-tuning) sieci wstępnie już wytrenowane są dodatkowo dotrenowywane na danych medycznych. Modyfikacji w ten sposób ulegają wszystkie parametry operacji splotowych w obrębie wybranych bloków sieci. W przypadku zaproponowanej metody założono, że parametry operatorów splotowych można w specyficzny sposób pogrupować i modyfikować je razem w procesie dotrenowywania (np. skalując liniowo całe bloki). Eksperymenty pokazały, że zaproponowane podejście poprawia skuteczność sieci neuronowych w analizie obrazów USG, tym samym może się przełożyć na większą użyteczność technik.

Przykłady najważniejszych w roku sprawozdawczym 2021 roku osiągnięć działalności naukowej Instytutu o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym

W ramach porozumienia o partnerskiej współpracy z renomowaną międzynarodową firmą Altair Engineering Ltd opracowany w IPPT PAN oryginalny model spiekania (technologii metalurgii proszków) z zastosowaniem metody elementów dyskretnych został implementowany w komercyjnym programie EDEM, dzięki czemu możliwe będzie szersze zastosowanie tego modelu i jego weryfikacja w rzeczywistych zastosowaniach inżynierskich.

Ważnym aspektem w procesach wydobywczych węgla na skalę przemysłową, jest także zapewnienie bezpieczeństwa górników. We współpracy z firmą SKALA 3D, opracowano wyspecjalizowany system MMS (Mapping Mine Shafts): zautomatyzowany mobilny system skanowania laserowego przeznaczony do mapowania głębokich szybów kopalnianych. Zaproponowano nowatorskie metody kalibracji dalmierzy laserowych, zwiększając dokładność dopasowań chmur punktów, a przez to powstałych map. Rozwiązanie jest dedykowane warunkom panującym w szybach górniczych. Wynikowe mapy szybów umożliwiają precyzyjną ocenę stanu technicznego szybów i podjęcie decyzji o dalszej formie ich eksploatacji, co – stosunkowo niewielkim kosztem – ma duży wpływ na bezpieczeństwo.

Opracowano projekt techniczny zawierający specyfikację optymalnej konfiguracji oraz rodzajów przetworników ultradźwiękowych przeznaczonych do diagnostyki on-line szyn kolejowych. Układ przetworników został skonfigurowany w celu uzyskania efektywnej detekcję trudno wykrywalnych poprzecznych pęknięć zmęczeniowych w szynach, zwłaszcza o orientacji pionowej w stosunku do osi szyny. Projekt przekazano do komercyjnej firmy ZBM Ultra SA, gdzie na ich podstawie powstał kompletny prototyp skomputeryzowanego wózka diagnostycznego, umożliwiającego wykrywanie uszkodzeń wymienionych w branżowym katalogu wad PLK SA. Wózek diagnostyczny przeszedł cykl badań eksploatacyjnych na testowych odcinkach torów.

Przykłady ważniejszych zastosowań wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w ostatnim okresie sprawozdawczym 2021 roku o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia) i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje)

Wykazano, że optymalna strategia niemedyczna powstrzymywania pandemii ograniczająca zarówno straty ekonomiczne jak i zdrowotne polega na prowadzeniu szybkiego (ale krótkiego) i restrykcyjnego lockdownu. Wykazano, że wariant Alfa SARS-CoV-2 ma około dwukrotną przewagę replikacyjną nad wcześniejszymi wariantami, a wariant Omikron jest wstanie przełamywać odporność stadna populacji uzyskaną na skutek szczepionek bądź infekcji poprzednim wariantem Delta. Nasze prace poświęcone epidemiologii COVID-19 były wzmiankowane w biuletynie WHO, Wikipedii oraz w kilku serwisach informacyjnych w tym trzykrotnie w BBC.

Opracowano platformę technologiczną w postaci wstrzykiwalnych mikrorusztowań jako nośników w terapii komórkowej oraz systemach dostarczania leków. Mikrorusztowania o biomimetycznej, włóknistej strukturze wraz z adherentymi komórkami można aplikować w tkance sposób minimalnie inwazyjny, co stanowi przełom w metodach implantacji elektroprzędzonych włóknin. Opatentowana technologia jest obecnie komercjalizowana przez spin-off prowadzący sprzedaż mikrorusztowań do celów badawczych.

ARCHIWUM
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022