Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa
Podziel się artykułem:

Wybrane osiągnięcia w liczbach

(trzy ostatnie lata)

1186 664 37 13 7
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN
1186 664
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH
37
PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
13 7
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN
Podziel się artykułem:Podziel się artykułem:

Wysoko kwalifikowana kadra, bogate i wieloletnie doświadczenie zakładów naukowych Instytutu oraz ich intensywna internacjonalizacja są kluczem do sukcesów, które odnosi obecnie IPPT PAN. Wymiarem osiągniętych dokonań jest bardzo duża liczba publikacji w renomowanych czasopismach, długa lista patentów, projektów a także wiele nagród i wyróżnień otrzymanych przez naszych pracowników.

Instytut stwarza swoim naukowcom jak najlepsze warunki do prezentowania wyników badawczych podczas wielu seminariów i konferencji organizowanych w kraju i zagranicą. Dla nas oczywisty jest wpływ nauki i techniki na rozwój społeczno-gospodarczy kraju – zarówno przez bezpośrednie zastosowanie wyników badań, jak i w dłuższej perspektywie. Dlatego wyniki naszych pracowników prezentujemy bardzo szerokiemu gremium i poddajemy naukowej dyskusji, mającej na celu dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Intensywna wymiana poglądów, ścieranie się argumentów badaczy z całego świata, otwartość na innowacje prowadzą do utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego a łączenie go z prowadzeniem Szkół Doktorskich i kształceniem doktorantów decyduje o wysokiej pozycji Instytutu.

PRZYKŁADY OSIĄGNIĘĆ

wybrane w 2022 roku sprawozdawczym

Przykłady wyników uzyskanych w ramach projektów/prac badawczych w ostatnim 2022 roku sprawozdawczym

Przykład I
W ramach prac prowadzonych w obszarach: mechanika materiałów wielofunkcyjnych, mikromechanika materiałów, mechanika warstwy wierzchniej:

 • Opracowano nowe modele obliczeniowe dla kryształów metali, uwzględniające efekty gradientowe oraz wybór aktywnych systemów poślizgu.
 • Opracowano oryginalny opis kinematyki bliźniakowania wraz z efektywną implementacją modelu w kodzie metody elementów skończonych.
 • Zbudowano serię modeli nielokalnych sprężystości do analizy mikro i nanopróbek poddanych zginaniu, drganiom i wyboczeniu.
 • Wykazano wzrost twardości, odporności na zużycie i stosunku twardości do modułu Younga w cienkich warstwach implantowanych na stopie o wysokiej entropii AlCoCrFeNiTi0.2.

Przykład II
W ramach prac związanych z badaniem mikrostruktury materiałów:

 • Wykonano szczegółową charakteryzacją mikrostruktury materiałów spiekanych techniką FAST/SPS stosując mikrotomografię komputerową oraz techniki EBSD. Przeprowadzono precyzyjną analizę wielkości oraz kształtów ziaren i porów. Mikrostruktura otrzymana w tych badaniach została wykorzystana do numerycznego wyznaczenia efektywnej przewodności cieplnej. Wyniki numeryczne zostały zweryfikowane za pomocą danych doświadczalnych. Efektem końcowym było zaproponowanie modelu analitycznego wiążącego przewodność cieplną z cechami mikrostrutury materiałów spiekanych.
 • Opracowano modele numeryczne kruchych kompozytów infiltrowanych składających się ze szkieletu z węglika krzemu (SiC) oraz stopu aluminium i 12% krzemu (AlSi12). Modelem konstytutywnym dla szkieletu był model kruchego pękania a dla wypełnienia model sprężysto-plastyczny. Kompozyt badano w warunkach uderzenia stosując metodę nielokalną perydynamiki i stwierdzono istnienie zjawiska kontaktu materiału w porach oraz fragmentację. Opracowany został sposób generacji modeli perydynamicznych o dużej gęstości punktów obliczeniowych na podstawie skanów CT.
 • Opracowano metodologię projektowania nowych 2D materiałów i systemów materialnych oparta na dynamice molekularnej, metodach sztucznej inteligencji oraz podejściu wieloskalowym.

Przykłady najważniejszych w roku sprawozdawczym 2022 roku osiągnięć działalności naukowej Instytutu o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym

Przykład I

 • Rozpoznano wpływ minerałów boronośnych na kinetykę wiązania i wczesnego twardnienia cementu oraz na skład fazowy, porowatość i wczesne właściwości mechaniczne. Zidentyfikowano podatność kompozytów domieszkowanych boranami na oddziaływanie promieniowania gamma i efektywność radiacyjnej modyfikacji procesów wiązania i wczesnego twardnienia. Wyznaczono efekty promieniowania gamma w zakresie modyfikacji rozkładu wielkości porów, zawartości portlandytu, reliktów alitu w matrycach kompozytów; wyznaczono temperaturowy równoważnik napromieniowania gamma do 50 kGy.
 • Uzyskano wyniki oceny uszkodzeń radiacyjnych kompozytów cementowych i degradacji właściwości ochronnych zbrojenia stalowego mające duże znaczenie do projektowania materiałów osłonowych dla energetyki jądrowej i gospodarki odpadami radioaktywnymi. Stanowią wskazówki do formułowania specyfikacji materiałowych i selekcji materiałów przy uwzględnieniu kryterium odporności na uszkodzenia radiacyjne, pożądane w odniesieniu do projektowanej wieloletniej trwałości i niezawodności obiektów jądrowych.

Przykład II

 • Opracowano i zweryfikowano numerycznie i eksperymentalnie praktyczną metodę identyfikacji parametrów pojazdu oraz profilu nierówności nawierzchni na podstawie odpowiedzi pojazdu w ruchu. Zaletą metody jest prostota oprzyrządowania (akcelerometry zainstalowane na pojeździe).
 • Uzyskano szereg wyników dotyczących możliwości wydruku szerokopasmowych materiałów dźwiękochłonnych za pomocą budżetowych drukarek 3D. Badania dotyczyły możliwości efektywnego wykorzystania relatywnie prostych mikrostruktur oraz imperfekcji działania takich drukarek.
 • Opublikowano w wydawnictwie Springer monografię „Large-Scale Simultaneous Localization and Mapping” (308 stron, doi: 10.1007/978-981-19-1972-5 ). Monografia jest praktycznym kompendium wiedzy i algorytmów na temat mobilnych systemów mapujących.

Przykłady ważniejszych zastosowań wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w ostatnim okresie sprawozdawczym 2022 roku o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia) i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje)

Przykład I

 • Opracowano nowe rodzaje bloków sieci neuronowych, które pozwalają upodobnić obrazy USG do obrazów niemedycznych i tym samym poprawić skuteczność metod uczenia transferowego w kontekście analizy danych medycznych. Dodatkowo stworzono duży zbiór danych z fantomów numerycznych, który umożliwia trenowanie sieci neuronowych na potrzeby diagnostyki ultrasonograficznej. Otrzymane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć przydatność metod uczenia maszynowego w analizie danych ultrasonograficznych, co powinno przełożyć się docelowo na skuteczniejszą diagnostykę.

Przykład II

 • W bieżącym roku zostało sformalizowane zgłoszenie patentowe BUP 35/2022, 2022-08-29 Sposób otrzymywania wstrzykiwalnego biokompatybilnego nośnika leków, komórek lub ich kombinacji, w postaci mikrorusztowań, kompozycja do podawania przez wstrzykiwanie zawierająca wspomniane nośniki oraz jej zastosowanie,
 • oraz dokonano zgłoszenia patentowego WO/2022/177454, 2022-08-25 A method for obtaining injectable biocompatible drug delivery vehicles, cell carriers or combinations thereof, in the form of microscaffolds, an injectable composition containing said vehicles, and its applications.
 • Kolejne zgłoszenia patentowe to “Nośnik współdostarczania leków reagujący na dwie temperatury w formie włókniny oraz sposób jego wytwarzania” oraz zgłoszenie “Proteza do odprowadzenia moczu u pacjentów pozbawionych pęcherza moczowego oraz sposób jej wytwarzania” są w fazie finalnej przygotowania.

ARCHIWUM
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024