Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przykłada bardzo dużą wagę do popularyzowania wyników badawczych, gdyż działalność upowszechniająca naukę przyczynia się bez wątpienia do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego kraju. Popularyzacja w IPPT PAN to z jednej strony dzielenie się pasją do nauki naszych pracowników, a z drugiej strony to przekazywanie wartościowych treści tworzonych dla szerokiego grona osób, aby odkryć przed nimi fascynujący świat nauki oraz zachęcić do twórczego myślenia i działania.

Naszymi adresatami są przede wszystkim społeczeństwo (grupy w różnych kategoriach wiekowych) media, władze, przemysł i biznes.

popularyzacja nauki 1 popularyzacja nauki 2

Ważną rolę w działalności popularyzatorskiej pracowników IPPT PAN odgrywają publiczne imprezy zakrojone na szeroką skalę, takie jak np. festiwal nauki, pikniki naukowe, wystawy lub targi, ale należy także zaznaczyć, że Instytut jest inicjatorem własnych autorskich programów popularyzatorskich. Najważniejsze z nich określają następujące cele: promocja wymiany wiedzy i technologii, rozwój innowacyjności i interdyscyplinarności oraz prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa.

I. WYDARZENIA MASOWE, WSPÓŁORGANIZOWNE PRZEZ IPPT PAN

Wydarzenia masowe IPPT PAN organizuje wspólnie z innymi instytucjami.

Festiwal Nauki

Każdego roku, pracownicy Instytutu przygotowują dla chętnych ofertę festiwalowych spotkań edukacyjnych. Są to m.in. spotkania klubowe dla dorosłych, lekcje festiwalowe dla młodzieży szkolnej oraz spotkania weekendowe zaplanowane dla rodzin. Podczas festiwalu pracownicy IPPT PAN przedstawiają swoje badania naukowe w sposób zrozumiały dla odbiorców w różnym wieku, prezentują pokazy z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Instytutu i zachęcają do rozmowy z naukowcami. Lekcje festiwalowe dla młodzieży, w sposób szczególny mają na celu wzbudzanie zainteresowanie słuchaczy poznawaniem i odkrywaniem, a także ukazać użyteczność nauki i możliwości zastosowania jej w potrzebnym zakresie w życiu codziennym. Dzieci mogą dowiedzieć się m.in. czy technologie inteligentne zabezpieczą nas przed katastrofami, do czego możemy wykorzystać wspaniały świat maleńkich kryształów polimerowych, jaka jest rola makro-, mikro- i nanowarstwy, w jaki sposób posługujemy się ultradźwiękami w medycynie lub też mogą obejrzeć niewidzialny świat okiem skaningowego mikroskopu elektronowego, itp..

popularyzacja nauki 3 popularyzacja nauki 4

Przykładowa informację o festiwalu nauki w IPPT PAN można przeczytać w Aktualnościach 2019 roku: FESTIWAL NAUKI IPPT PAN 2019.

Piknik Naukowy Polskiego Radia I Centrum Nauki Kopernik

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie impreza plenerowa poświęcona nauce i ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Pokazy IPPT PAN przygotowywane są dla rodzin, które masowo odwiedzają nasze stoiska. Przedstawiamy w nich pokazy, które dostosowane są do osób w różnym wieku i które nawiązują swoją tematyką do hasła proponowanego każdego roku przez organizatorów imprezy. Uczestnicy pikniku mogą poznać podstawowe problemy techniki, brać udział w eksperymentach technicznych, poznać ich zastosowania w codziennym życiu czy też poszerzyć swoją wiedzę na temat nowoczesnych materiałów. Celem naszych prezentacji na pikniku jest przekazanie zamiłowania do techniki, skuteczne wzbudzenie zainteresowanie słuchacza, pogłębiające w nim chęć samodzielnego zgłębienia problemu oraz pobudzenie do szerszych poszukiwań, stawiania pytań i uczenia się.

Galerię zdjęć z ostatniego pikniku można obejrzeć na stronie www: PN 2019 rok.

Piknik Naukowy PAN w Olsztynie

Piknik Naukowy w Olsztynie organizują instytuty PAN pod przewodnictwem IRZiBŻ PAN. Na Pikniku prezentowane są przez IPPT PAN pokazy na demonstratorach. Udostępniamy również interaktywne eksponaty, które pokazują w sposób prosty zastosowanie technologii inteligentnych. Piknik odbywa się na Rynku Starego Miasta, pod stałym hasłem „Nauka to też sztuka”, gdyż pokazy mają zwrócić uwagę na to, że artystów i naukowców łączy podobna pasja tworzenia, pasja zamiłowania do eksperymentowania, wyobraźnia i otwartość umysłu.

Galerię zdjęć z pikniku naukowego w Olsztynie można obejrzeć na stronie www: OPN 2019 rok.

popularyzacja nauki 5 popularyzacja nauki 6

Wystawy konferencyjne i popularnonaukowe

IPPT PAN chętnie bierze udział w wystawach naukowych. Wystawy towarzyszą zazwyczaj spotkaniom konferencyjnym. Pracownicy Instytutu mają duże doświadczenie w ich współorganizowaniu. Przykładami ostatnich krajowych wystaw naukowych współorganizowanych przez IPPT PAN były wystawy towarzyszące Konferencjom CePT pod nazwą: „CePT - platformą Innowacyjnej Biomedycyny”.

Pracownicy, w miarę możliwości biorą także czynny udział w wystawach zagranicznych. Przykładem jest tu wystawa współorganizowana podczas „The IEEE International Ultrasonics Symposium” w Tours, we Francji.

Debaty społeczne, panele dyskusyjne

Włączanie osiągnięć nauki prowadzonej w IPPT PAN do debaty publicznej i dzielenie się szeroką wiedzą o postępach i dylematach naukowych w kraju i na świecie jest jednym z ważniejszych zadań jakie realizujemy dla wsparcia rozwoju naszego kraju.

Niezależnie od powyższego, należy pokreślić, że nasi pracownicy chętnie dzielą się swoim olbrzymim doświadczeniem dydaktycznym, na każdym szczeblu kształcenia, w szczególności na poziomie średnim i wyższym - zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Przygotowanie wiedzy do implementacji jest trudne, ale niezwykle ważne i jest podstawą do tworzenia programów nauczania i metod dydaktycznych.

Targi

Pracownicy Instytutu chętnie uczestniczą w targach branżowych, podczas których prezentują osiągnięcia naukowe dokonane w IPPT PAN. Ostatnim naszym udziałem były Targi EuroLab – Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych. Niezależnie od powyższego, Instytut często bierze udział w targach pracy dla studentów organizowanych w różnych miastach na terenie Polski, podczas których prezentuje oferty pracy dla młodych ludzi np. związane z ofertą Szkół Doktorskich istniejących w Instytucie lub bezpośrednio związane z pracą w konkretnym projekcie IPPT PAN.

II. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI I DZIAŁALNOŚĆ PRASOWA NA STRONIE WŁASNEJ WWW

Nasi pracownicy chętnie wygłaszają wykłady popularyzatorskie poza Instytutem, na zaproszenie innych instytucji, np. szkół wyższych i technicznych czy też stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych. Współpracują również z mediami, udzielając wywiadów, publikując swoje teksty, czy też biorąc udział w popularnonaukowych programach telewizyjnych np. w programach regionalnych TVP3 lub radiowych. Ponadto na stronach WWW w Aktualnościach Instytut zamieszcza na bieżąco notatki prasowe o osiągnięciach naukowych dokonanych w IPPT PAN lub z istotnym udziałem badaczy z IPPT PAN.

popularyzacja nauki 7 popularyzacja nauki 8

III. DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA IPPT PAN

Program realizowany przez Instytut obejmuje:

Zajęcia dla studentów

Celem zajęć dla studentów w IPPT PAN jest przedstawienie studentom aktualnych ofert praktyk studenckich i prac dyplomowych oraz zaprezentowanie laboratoriów, aparatury i sprzętu doświadczalnego Instytutu. Rozmowy naukowców ze studentami mają na celu omówienie i prezentację bieżących prac naukowych prowadzonych w Instytucie.

Obchody Dni Nauki

Obchody Dni Nauki w IPPT PAN przygotowywane są zazwyczaj równolegle z obchodami organizowanymi przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia. Ich celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed współczesną nauką i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych oraz okazanie solidarności z innymi instytucjami w zakresie promocji nauki w Europie i na świecie. Obchody organizowane przez IPPT PAN mają na celu w szczególności popularyzację nauki w dziedzinach określonych w misji Instytutu, wsparcie rozwoju międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej IPPT PAN z innymi ośrodkami naukowymi oraz pokazanie wkładu własnego IPPT PAN w badania i w rozwój zaawansowanych światowych technologii. Przykładem Dni Nauki obchodzonych w IPPT PAN są: Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Dzień Techniki, Matematyki lub Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce.

popularyzacja nauki 9 popularyzacja nauki 10

Warsztaty edukacyjne oraz szkolenia inżynieryjno-techniczne

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w wybranych zagadnieniach naukowo-technicznych. Warsztaty mają na celu rozwinąć zdolności analizowania, nauczyć wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów. Warsztaty rozpoczyna seminarium wprowadzające. Podczas warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach badawczych nad problemami przedstawionymi przez pracowników Instytutu. Grupy pracują samodzielnie z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tych celów pomocy naukowych lub demonstratorów. Warsztaty kończy seminarium podsumowujące, z udziałem opiekunów poszczególnych zadań, podczas którego każdy z zespołów przedstawia krótką prezentację swojej pracy, odpowiadając również na pytania z sali.

Zwiedzanie laboratoriów i zajęcia edukacyjne

Instytut umożliwia zwiedzanie wybranych laboratoriów w małych grupach (ok. 12-15 osób). Podczas zajęć słuchacze mogą wysłuchać półgodzinnych prelekcji na temat badań prowadzonych w danym miejscu. Celem tych zajęć jest popularyzacja osiągnięć Instytutu i zachęcanie do zainteresowania prowadzonymi badaniami w IPPT PAN.

Zajęcia w IPPT PAN muszą być zaplanowane z wyprzedzeniem i uzasadnione przez Zgłaszającego. Popularyzacja wyników badań aktualnie prowadzonych w laboratorium wymaga od pracowników przerwania badań na czas wizyty oraz opracowania odpowiedniego przekazu opartego na swoistym przekształceniu rozległej i złożonej wiedzy, wypracowanej podczas żmudnej i długotrwałej pracy badawczej w pracowni, w wiedzę prostą i praktyczną, dostosowaną do potrzeb, percepcji i wiedzy odwiedzających. Wniosek o przyjęcie grupy należy złożyć w formie pisemnej i przesłać do Pani Katarzyny Parkitnej na adres e-mail: kparkitna[at]ippt.pan.pl. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze zgodą na wizytę grupy w IPPT PAN.

popularyzacja nauki 11 popularyzacja nauki 12

Ścieżki edukacyjne dla dzieci szkolnych

Jedną z najwdzięczniejszych form popularyzacji nauki prowadzonej przez IPPT PAN jest wspieranie edukacji szkolnej, nawet na tych najniższych poziomach. Poprzez aktywne ćwiczenia oraz zabawę nasi najmłodsi goście odkrywają fascynujący świat techniki i dowiadują się jak ważna jest technika w życiu człowieka. W sprawie zorganizowania wycieczki do IPPT PAN można kontaktować się z p. Katarzyną Parkitną: e-mail: kparkitna[at]ippt.pan.pl. Liczba odwiedzin w IPPT PAN jest jednak ograniczona (maksymalnie kilka grup rocznie). Realizacja ścieżek edukacyjnych w naszym Instytucie i ich terminy muszą uwzględniać specyfikę pracy naukowców oraz harmonogram prowadzonych badań laboratoryjnych.

Wykłady i prelekcje okazjonalne w IPPT PAN

Wykłady okazjonalne, popularnonaukowe organizowane są głównie w siedzibie IPPT PAN i mają charakter otwarty. Instytut organizuje je podczas różnych uroczystości: w szczególności w Dniach Promocji, które obchodzone są w czerwcu każdego roku w IPPT PAN, a także podczas uroczystości Jubileuszowych i innych świąt organizowanych w siedzibie IPPT PAN. Wstęp na wykłady jest wolny.

Konkursy popularnonaukowe

Konkurs na najlepszy artykuł popularnonaukowy - celem konkursu jest uhonorowanie osób lub zespołów osób, które przygotowały najciekawszy artykuł popularnonaukowy, opisujący badania naukowe prowadzone w IPPT PAN.

Więcej:

Pracownicy instytutu biorą udział w różnorodnych konkursach popularnonaukowych i w niektórych wydarzeniach odnoszą spore sukcesy (m.in. w konkursie FameLab I miejsce zdobyła Karolina Nowak, lek. med. - wyk. projektu w IPPT PAN, a III m-ce zajął dr inż. Łukasz Nowak z Zakładu Technologii Inteligentnych.

Instytut jest również inicjatorem i organizatorem konkursów. Nasze konkursy są kierowane zarówno do dorosłych, jak i do młodzieży. Konkursy dla młodzieży mają na celu: zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny, upowszechnianie wiedzy o badaniach IPPT PAN oraz rozwijanie wyobraźni i pomysłów ludzi młodych.

Więcej informacji na temat działalności popularyzatorskiej IPPT PAN:

Katarzyna Parkitna, IPPT PAN, e-mail:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024