Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk szanuje prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiada w zgromadzonych zbiorach, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez podmioty do tego nieuprawnione.

Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami bądź też współpracujesz z nami.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in. o tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w jakim celu to robimy

 • czy podanie danych jest obowiązkowe

 • jak długo przechowujemy dane

 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych

 • jakie przysługują Ci uprawnienia

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

Informujemy też, że w ramach naszych serwisów mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszych serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki Cookies w celu umożliwienia Ci skorzystania ze zintegrowanych funkcjonalności (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem decydującym o celach i sposobach wykorzystania Twoich danych (czyli ich administratorem zgodnie z przepisami RODO) jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Istnieje wiele sposobów kontaktu z Nami, w tym poprzez:

Więcej szczegółów możesz znaleźć tutaj.

Inspektor ochrony danych

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz transparentność procesów przetwarzania danych osobowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz konieczność ich stałej kontroli wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD).

Z powołanym IOD możesz skontaktować się z wykorzystaniem lub za pośrednictwem naszego adresu pocztowego (prosimy o dopisek „Inspektor Ochrony Danych”)

Bezpieczeństwo

Sumiennie podchodzimy do kwestii ochrony dotyczących Cię danych i stale rozwijamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa jakie wykorzystujemy to m.in.:

 • ograniczony fizyczny dostęp do naszych budynków i dostęp użytkowników do naszych systemów – tylko dla tych, którzy są uprawnieni

 • mechanizmy kontrolne takie jak firewall, weryfikacja użytkownika, silne szyfrowanie danych oraz rozdzielanie ról, systemów i danych

 • proaktywne monitorowanie

Korzystamy również z najwyższych standardów w branży, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jakie dane przetwarzamy?

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z uwagi na jeden, z następujących powodów:

 • współpracujesz z nami lub Twoje dane zostały nam przekazane przez Twojego pracodawcę lub Partnera

 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych

 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie

 • złożyłeś nam prośbę o informację

 • brałeś udział w organizowanym przez Nas wydarzeniu

 • reprezentujesz swoją organizację

Podstawy przetwarzania

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw. „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa (RODO), poniżej znajdują się te na których najczęściej bazujemy:

 • Zgoda: wskazałeś nam, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu

 • Uzasadnione interesy: tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Twojej prywatności

 • Wykonanie umowy: musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci jeden z naszych produktów lub usług

 • Roszczenia prawne: wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących nam roszczeń prawnych

 • Zobowiązanie prawne: wtedy, gdy na gruncie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych

Kto może posiadać dostęp do Twoich danych?

Oprócz Nas dostęp do Twoich danych może posiadać szereg podmiotów. Mogą być to dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a którzy pomagają nam w prowadzonej działalności. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i muszą spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa. Udostępniamy tylko te informacje, które pozwalają im świadczyć nam usługi lub ułatwiać ich świadczenie Tobie.

W niektórych okolicznościach możemy być też prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie - na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

W zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych dostawców, partnerów lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG poinformujemy Cię o tym.

Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Twoich danych ściśle przestrzegamy zasad ich transferu wynikających wprost z RODO i przekazujemy dane wyłącznie tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield list).

Jak długo zachowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane do celów ściśle określonych w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami. Nigdy nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. W większości przypadków okres przechowywania dobiega końca po upływie 5 lat od zakończenia współpracy z nami. Jednak w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych nawet przez okres do 10 lat od zakończenia relacji z uwagi na okresy przedawnienia określonych roszczeń.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

Co do zasady podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych celów lub Twoich żądań np. w zakresie kontaktu, zawarcia umowy, realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem etc. Podanie danych może też być też niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy i jak używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych.

Prawo sprostowania

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w niektórych okolicznościach musimy to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych

 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś

 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych

 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych

 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musi zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania na komputerze np. jako plik csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu – zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO „ technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to nam również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

Pliki Cookies

Nasze serwisy mogą korzystać z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu, z wykorzystaniem którego korzystasz z serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest IPPT PAN oraz jego Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy czy twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług serwisu

 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania

 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb

 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem serwisu

Rodzaje Cookies

W ramach serwisów możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu

 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika

 • „własne” – zamieszczane przez serwis

 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024