Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa

Zapraszamy do poznania naszych baz danych:

Zbudowanie pomostu między nauką uprawianą w Instytucie a gospodarką jest jednym z priorytetów IPPT PAN. Ścisła współpraca z przedstawicielami różnych gałęzi gospodarki zwiększa jakość otrzymywanych wyników i pozwala na racjonalizację oraz zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Dlatego Instytut koncentruje swoje siły na działaniach mających na celu tworzenie krajowych i międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych. Swoją ofertę kieruje do wszystkich instytucji świadczących wszelkiego rodzaju usługi, zarówno do dużych korporacji, jak i małych czy średnich przedsiębiorców. Dotyczy to obu sektorów: państwowego i prywatnego.

Celem konsorcjów IPPT PAN jest tworzenie, rozwój i wdrażanie nowych technologii lub usług. Aktywny udział Instytutu w krajowych programach np. w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w programach Unii Europejskiej (Horyzont) umożliwia uzyskanie dla konsorcjantów dodatkowych funduszy na realizację tych zadań.

Obecnie aktywność IPPT PAN realizuje się głównie w takich gałęziach gospodarki jak: medycyna, transport, elektrotechnika i energetyka oraz budownictwo. IPPT PAN podejmuje także badania przemysłowe i prace rozwojowe o charakterze niekomercyjnym, dotyczące np. ochrony środowiska, zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa itp.

Innym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Instytut są doktoraty wdrożeniowe, które umożliwiają zdobycie stopnia naukowego doktora w Szkole Doktorskiej w IPPT PAN w ramach prac nad rozwojem konkretnych technologii ważnych dla partnera przemysłowego.

Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii w IPPT PAN

W celu optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego IPPT PAN oraz transferu osiągnieć do gospodarki, w Instytucie zostało utworzone Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii. Centrum wspiera pracowników IPPT PAN w ich wysiłkach na rzecz komercjalizacji i wdrażania wyników badań do przemysłu, koordynuje i integruje cały proces rozwoju i komercjalizacji technologii - od identyfikacji obiecujących technologii powstających w IPPT PAN, poprzez kojarzenie partnerów biznesowych, aż po licencjonowanie odnoszących sukcesy technologii.

Do głównych zadań Centrum należy:

 • działania mające na celu zainteresowanie przemysłu prowadzonymi w IPPT PAN pracami o praktycznym znaczeniu dla gospodarki,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych działań w obszarze wysokich technologii,
 • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych przez IPPT PAN; udział w negocjacjach, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
 • zarządzanie własnością intelektualną IPPT PAN,
 • koordynacja procesu tworzenia dóbr intelektualnych przez pracowników i doktorantów IPPT PAN oraz ich obejmowania ochroną w postaci praw własności przemysłowej,
 • prowadzenie doradztwa, jak również działalności informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie ochrony własności intelektualnej IPPT PAN oraz komercjalizacji wyników prac badawczych,
 • kreowanie kompetencji przedsiębiorczych pracowników naukowych oraz wspieranie ich przedsiębiorczości poprzez doradztwo biznesowe i pomoc w tworzeniu innowacyjnych spółek, których celem jest wdrożenie na rynku wyników prac badawczych realizowanych przez IPPT PAN.

W ostatnim czasie z powodzeniem realizowana była komercjalizacja wyników prac badawczych prowadzonych przez IPPT PAN m.in. w obszarach:

 • inteligentnych technologii dla lotnictwa i kosmonautyki,
 • zaawansowanych metod i systemów adaptacyjnej absorbcji udaru i tłumienia drgań,
 • nowoczesnych technologii wytwarzania nowych biomateriałów i nanowłókien dla potrzeb medycyny,
 • zaawansowanych metod i technologii ultrasonograficznych dla potrzeb diagnostyki medycznej;
 • innowacyjnych materiałów, m.in. nowoczesnych kompozytów, spoiw cementowych, betonów itp.
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024