Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN podpisał umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego – cywilno-wojskową uczelnią techniczną z siedzibą w Warszawie.
Umowa została zawarta na okres 10 lat. IPPT PAN reprezentował prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - dyrektor IPPT PAN a WAT reprezentował prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - prorektor ds. naukowych.
Umowa będzie obejmować wszelkie działania uwzględniające m. in. :

  • wspólne badania naukowe, wykłady i sympozja,
  • wymianę kadry naukowej,
  • wymianę studentów studiów magisterskich i doktoranckich,
  • wymianę studentów studiów licencjackich,
  • wymianę publikacji naukowych w dziedzinach wspólnych zainteresowań obu uczelni celem aktualizacji informacji,
  • tworzenie wspólnych programów studiów,
  • szkołę letnią,
  • promotorstwo/współpromotorstwo prac dyplomowych.

Umowa jest rozwinięciem dotychczasowo prowadzonej współpracy zawartej w 2019 roku między Instytutem Inżynierii Materiałowej WAT reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Tomasza Czujko a Zakładem Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa L. Kowalewskiego. W wyniku dwuletniej współpracy ukazały się wspólne publikacje, min. 8 artykułów naukowych, 2 prace konferencyjne a wyniki wspólnych badań prezentowane były na wielu międzynarodowych konferencjach min. 15th International Conference on Advances in Experimental Mechanics w Anglii. Również w tym okresie praktyki w IPPT PAN odbyła dwójka studentów z WAT a kolejna trójka rozpocznie w sierpniu tego roku. Warto nadmienić, że studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii WAT (obecnie Instytut Inżynierii Materiałowej WAT) ukończyła trójka obecnych pracowników Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN: dr inż. Mateusz Kopeć, kierownik laboratorium, inż. Izabela Barwińska oraz mgr inż. Adam Brodecki.
Współpraca naukowa między jednostkami toczy się na kilku równoległych torach. Prace z dr hab. inż. Stanisławem Jóźwiakiem, prof. WAT obejmują między innymi badania mikrostrukturalne powłok ochronnych na stopy niklu zwiększające ich żywotność podczas pracy w wysokiej temperaturze, wytwarzanie i charakteryzację wysokoetropowych stopów TiCoCrFeMn na drodze metalurgii proszków czy analizę zmian mikrostrukturalnych stopów aluminium deformowanych w warunkach kriogenicznych. Z kierownikiem Zakładu Technologii Materiałów, dr inż. Tomaszem Durejko prowadzone są prace z zakresu wytwarzania addytywnego z użyciem technologii Laser Engineered Net Shaping czy wytwarzania barier termicznych na bazie stopów FeAl.

 

podpisanie umowy IPPT PAN-WAT

Podpisanie umowy IPPT PAN - WAT odbyło się podczas wspólnego spotkania w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), od lewej: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – dyrektor IPPT PAN oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – prorektor ds. naukowych WAT

 

podpisanie umowy IPPT PAN-WAT przedstawiciele

Na zdjęciu powyżej - przedstawiciele WAT, od lewej: ppłk dr inż. Paweł Jóźwik - kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych, prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko - dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - prorektor ds. naukowych, dr inż. Zbigniew Zarański, prof. WAT - prodziekan ds. kształcenia i studenckich, dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak - prof. WAT - kierownik Laboratorium Badań Materiałowych

Na zdjęciu powyżej - przedstawiciele IPPT PAN, którzy brali udział w spotkaniu, od lewej: prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski - kierownik Zakładu Mechaniki Doświadczalnej i przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN, prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - dyrektor IPPT PAN oraz dr inż. Mateusz Kopeć – kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN

 

podpisanie umowy IPPT PAN-WAT przedstawiciele 2

Źródło zdjęć: WAT
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023