Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy

Zasady i warunki formalne przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy,

obowiązujące w IPPT PAN

 

W ramach programu Erasmus+ możliwe są przyjazdy do IPPT PAN z zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego:

  1. a) studentów, w tym doktorantów, w celu odbycia praktyki,
  2. b) pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia.

Przyjęcie pracownika lub studenta, w tym doktoranta, z zagranicy wymaga:

A. przed przyjazdem zapraszanej osoby: uzgodnienia warunków mobilności z zagraniczną instytucją wysyłającą, potwierdzonego następującymi dokumentami:

a) w przypadku przyjazdu pracownika zagranicznej instytucji w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

- umowa międzyinstytucjonalna (Inter-institutional Agreement), uzgadniana między upoważnionymi pracownikami merytorycznymi z obu instytucji, planujących współpracę, przy współpracy z koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN,

- porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching),

b) w przypadku przyjazdu pracownika zagranicznej instytucji w celach szkoleniowych:

- porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training),

c) w przypadku przyjazdu studenta, w tym doktoranta, na praktykę:

- porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships).

Osoby przyjeżdżające do IPPT PAN w ramach programu Erasmus+ muszą posiadać (zagwarantowane samodzielnie lub przez instytucję wysyłającą) ubezpieczenie w zakresie wymaganym przez program (zdrowotne, NNW, a w przypadku studentów także OC w czasie praktyki), honorowane w Polsce i ważne przez cały okres trwania mobilności.

Kierownicy zakładów w IPPT PAN, dokonujący ww. uzgodnień, działają w porozumieniu z Koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN.

B. w trakcie pobytu w IPPT PAN osoby zaproszonej:

- objęcia opieką merytoryczną (przez zakład, w którym zaproszony będzie realizował zadania) oraz wsparciem organizacyjnym (zakład w uzgodnieniu z Koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN) w zakresie zgodnym z postanowieniami odpowiednich umów, o których mowa w pkt. A. powyżej,

- przygotowania certyfikatu mobilności (przygotowuje Koordynator Erasmus+ w uzgodnieniu z opiekunem w IPPT PAN osoby przyjeżdżającej) i przekazania go uczestnikowi mobilności na zakończenie pobytu,

- (dotyczy tylko studentów, w tym doktorantów) wypełnienia odpowiednich sekcji Porozumienia o programie praktyk: sekcji "During the mobility" (jeśli nastąpiły zmiany programu praktyk) oraz "After the mobility" (w każdym przypadku).

Zasady te obowiązują do odwołania lub utraty przez IPPT PAN uprawnień do przyjmowania ww. osób w ramach programu Erasmus+.

Pytania lub wątpliwości dot. przyjmowania uprawnionych w ramach programu osób należy kierować do Koordynatora Erasmus+ w IPPT PAN.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024