Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

 

IPPT PAN może się poszczycić długoletnią współpracą z większością krajów europejskich. Od początków swojego istnienia Instytut bardzo intensywnie angażował się we współpracę zarówno z indywidualnymi ośrodkami europejskimi, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi: IPPT PAN inicjował i prowadził liczne międzynarodowe projekty, organizował konferencje lub wymianę naukową. Ponadto, profesorowie IPPT PAN prowadzili działalność związaną z członkostwem w najważniejszych europejskich towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych organizacjach. Dzięki tym kontaktom powstawały licznie, po 1999 roku, prężnie działające europejskie sieci doskonałości, które ułatwiały prowadzenie wspólnych działań naukowcom, równolegle w kilku laboratoriach w różnych krajach Europy. Były to np.: Centrum Doskonałości Laserowego Przetwarzania i Zaawansowanych Badań Materiałów "LAPROMAT", Centrum Doskonałości AMAS, czy Sieć Doskonałości KMM-NoE. Ich działalność do dziś przynosi owoce. Jednym z nich jest utworzenie European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL) z siedzibą w Brukseli.

Niezależnie od powyższego, przy IPPT PAN rozpoczął działalność Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK). Utworzenie KPK było wynikiem działań pracowników IPPT PAN oraz ich udziału w konkursie ogłoszonym przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych, w związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne i kolejne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył KPK na okres realizacji następnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i 7PR (2007-2013). Obecnie, pracownicy IPPT PAN kontynuują działalność ekspercką w różnych programach europejskich, przy czym od 2021 roku KPK prowadzi swoją działalność przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wysoki poziom badań naukowych w IPPT PAN, prowadzenie dużej liczby międzynarodowych projektów naukowych, wygłaszanie wykładów w ośrodkach o międzynarodowym prestiżu oraz bogate doświadczenie organizacyjne a także przyznane wyróżnienie HR Excellence in Research sprawiają, że Instytut zaliczany jest do grona najważniejszych partnerów w europejskich konsorcjach naukowych.

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ IPPT PAN I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Na uwagę zasługuje udział IPPT PAN w następujących programach:

 • Krajowe Programy Operacyjne
  IPPT PAN zdobył w Krajowych Programach Operacyjnych bardzo duże doświadczenie. Przykładem tutaj może być realizacja:

  • ✓ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
  • ✓ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
  • ✓ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
  • ✓ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

  W ramach programu POIG Instytut był koordynatorem lub strategicznym partnerem kilku bardzo dużych projektów. Projekty te były realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Należą do nich: projekt "KomCerMet - Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego", projekt "Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa - nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka", projekt CEZAMAT - Centrum zaawansowanych materiałów i technologii, projekt PKAERO - Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, projekt MONIT - Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności, projekt "Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny", projekt "CePT - Centrum badań przedklinicznych i technologii", "Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych".
  Dodatkowo, przy udziale Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w IPPT PAN realizowano projekt: "NUMPRESS - Zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach", a przy udziale Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) realizowano projekty: "Smart Technologies for Safety Engineering - SMART and SAFE" oraz "Mechanistic aspects and spatial organization of cell signalling".

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie POKL są projekty: "Bioniczny sonar", Komercjalizacja innowacyjnego, pasywnego systemu akustycznej komunikacji podwodnej oraz "Technika badawcza oraz urządzenie do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów w skali nano".

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie POPC jest projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. Więcej o projekcie na stronie: www

 • Regionalne Programy Operacyjne
  IPPT PAN korzystał z funduszy zarządzanych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Są to środki UE kontrolowane przez zarządy województw, które służą przede wszystkim rozwojowi regionu. Przykładem działań związanych z tymi funduszami jest współpraca z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne KEZO w Jabłonnie. Centrum powstało z inicjatywy IMP PAN oraz PAN.

 • Programy ramowe
  Są to specjalne środki, w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu związanego z określonym obszarem. IPPT PAN posiada doświadczenie udziału w programach ramowych typu: 5FP, 6FP, 7FP, Program Horyzont 2020, COSME, Erasmus, Erasmus +, Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP), Program "Współpraca": nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, itp.

  Przykładami udziału IPPT w programie FP7 – PEOPLE, Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) są projekty: Smart Technologies for Transport Safety - Innovation Cluster Nesting (Smart-Nest) - więcej o projekcie na stronie wwwwww oraz "Innate immune signalling: optimal microfluidics protocols, prediction and control" – więcej o projekcie na stronie www.

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie FP6 – NMP Współpraca: nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne jest projekt: "INNVIN - Innovative materials solutions for transport, energy and biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN".

  Przykładami udziału IPPT PAN w ramach programu Horyzont 2020 są:

  Projekt "iP-OSTEO – Aktywne Chrzęstno-Kostne Rusztowania z Nanowłókien Obsiane Indukowanymi Pluripotentnymi Komórkami Macierzystymi" realizowany w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2018 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Partnerami w projekcie są: Instytut Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Republika Czeska) – koordynator projektu, Uniwersytet Istvana Szechenyi'ego (Gyor, Węgry); Bioneer A/S (Hørsholm, Dania); University College London (UCL, Londyn, Wielka Brytania); Uniwersytet Nauk Stosowanych Rhine-Waal (HSRW, Kleve i Kamp-Lintfort, Niemcy), IPPT PAN, Fraunhofer-Gesellschaft (Niemcy). Więcej o projekcie na stronie www.

  Projekt "Unraveling the role of anisotropy in material failure" realizowany w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2017 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Zadania badawcze w projekcie realizowane są przez konsorcjum złożone z czterech instytucji mających siedziby w krajach europejskich i stowarzyszonych oraz z czterech instytucji partnerskich. Beneficjentami projektu obok IPPT PAN są: Uniwersytet Carlosa III w Madrycie (UC3M – Hiszpania, koordynator projektu), Uniwersytet Lotaryński (UL – Francja) oraz Izraelski Instytut Technologiczny (TECHNION – Izrael). Czterej partnerzy zewnętrzni należą do wiodących amerykańskich instytucji naukowych. Są to: Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (CU), Uniwersytet Floryda (UF), Uniwersytet Texas A&M (TAMU) oraz Narodowe Laboratorium Pacific Northwest (PNNL).

  Przykładem udziału IPPT PAN w programach Erasmus i Erasmus+ są projekty: "Complex EIT - Złożoność od nanotechnologii do dużych systemów" oraz "Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu".

Wykaz wszystkich projektów finansowanych lub współfinansowanych z UE i realizowanych przez IPPT PAN można znaleźć w bazie danych na stronie www.

Udział Instytutu w programach Unii Europejskiej odgrywa nadal dużą rolę w działalności Instytutu, gdyż wspomaga jego działania w inicjowaniu i w intensyfikacji współpracy pomiędzy zespołami badawczymi z różnych państw i dyscyplin Europy, co ma istotne znaczenie dla jakości prowadzonych badań i dokonywania przełomowych odkryć. Dodatkowym atutem tej współpracy jest zwiększona możliwość upowszechniania osiągnięć i innowacji IPPT PAN, które mają potencjał komercyjny. Udział w programach europejskich wspomaga także naszych naukowców w poszukiwaniach rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, takich jak np. zmiany klimatu, transport przyjazny dla środowiska, energia ze źródeł odnawialnych czy rozwiązywanie trudnych zagadnień związanych z walką z pandemią.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024