Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Michał Niedzielczyk został jednym z laureatów konkursu im. dra inż. Marka Poncyliusza za najlepszą magisterską pracę dyplomową obronioną na wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej. Ceremonia finałowa oraz wręczenie nagród odbyły się w marcu 2024 roku.

Nagrodzona praca nosi tytuł "Opracowanie i analiza układu ochrony ładunku podczas lądowania". Jej autorem jest Michał Niedzielczyk, a została ona napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Lecha Knapa z Politechniki Warszawskiej. Dodatkowe wsparcie merytoryczne laureat uzyskał od dra inż. Cezarego Graczykowskiego z IPPT PAN.

Prezentowana praca dyplomowa opisuje przebieg prac projektowych, mających na celu zaprojektowanie absorbera pneumatycznego, służącego do kontroli wypływu powietrza z poduszki chroniącej lądujące urządzenie. W ramach pracy przedstawiono proces projektowania absorbera obejmujący: stworzenie modelu fizycznego kapsuły zrzutowej, udoskonalenie modelu fizycznego, wstępny dobór parametrów projektowych, weryfikację z wykorzystaniem modelu numerycznego przygotowanego w programie Ansys Fluent, opracowanie projektu absorbera oraz zaworu upustowego. Proces projektowania urządzenia rozpoczęto od analizy istniejących układów ochrony ładunku podczas lądowania. Kolejnym etapem było sformułowanie wymagań projektowych oraz wstępnej koncepcji urządzenia. Założono wykorzystanie spadochronu oraz absorbera pneumatycznego. Kluczową rolę w projekcie pełni zawór upustowy absorbera, stanowiący główny element zaprojektowanego systemu reabsorpcji uderzenia wraz z pompowaną poduszką. W celu określenia istotnych parametrów absorbera, umożliwiających stworzenie podstawowego modelu fizycznego, sformułowano układ 6 równań opisujących zjawiska fizyczne zachodzące podczas jego pracy. W następnym kroku zaprezentowano iteracyjne udoskonalanie modelu matematycznego urządzenia, co było konieczne ze względu na podjęte próby rzeczywistego odwzorowania zachodzących zjawisk. Wraz z każdym nowym modelem projekt stawał się dokładniejszy i realniejszy. Zaakceptowany ostateczny model matematyczny posłużył do wstępnego doboru parametrów projektowych oraz zbudowania modelu geometrycznego. Następnie model geometryczny poddano analizom przepływowym, które stanowiły integralną część całego projektu i pozwoliły na weryfikację poprawności działania modelu fizycznego. Przeprowadzono je za pośrednictwem modelu geometrycznego wykonanego w programie Solidworks oraz oprogramowania CFD - Ansys Fluent. Wyniki analiz przepływowych wykazały, że zjawiska przepływowe w opracowanym wstępnie zaworze charakteryzują się dużymi stratami i dlatego wyznaczono i wprowadzono tzw. współczynnik strat zaworu celem ich uwzględnienia. Ponownie zweryfikowano model, otrzymując dużą zgodność modelu matematycznego (Matlab Simulink) oraz analiz przepływowych (Ansys Fluent). Umożliwiło to wyznaczenie parametrów projektowych urządzenia. Całość prac zwieńczono projektem konstrukcji zaworu upustowego, tworzącego wraz z poduszką powietrzną układ absorbera analizowanej przykładowej kapsuły zrzutowej. Wszystkie elementy złożenia zostały zaprojektowane w sposób indywidualny lub dobrane z katalogu producenta. Pracę dyplomową zakończono podsumowaniem oraz sporządzeniem wniosków. Uzyskane w czasie realizacji pracy wyniki posłużyły do opracowania wniosku patentowego złożonego w UPRP wspólnie z naukowcami IPPT PAN, pod numerem: 445205 (Autorzy: Knap L., Niedzielczyk M., Świercz A., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J. K.).

Nagrody indywidualne, które zostały wręczone doktorantowi:

  • Nagroda Sieci Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji pt. „Nagroda specjalna dla autora pracy o największym potencjale wdrożeniowym”
  • Nagroda Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
  • Nagroda PESA Bydgoszcz S.A.
  • Nagroda Urzędu Dozoru Technicznego

Nagrody, które laureat otrzymał wraz ze wszystkimi finalistami:

  • Nagroda BMW Group Polska
  • Nagroda Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o.
  • Nagroda Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  • Nagroda Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.

 ________

Michał Niedzielczyk ukończył studia I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie został wyróżniony Nagrodą Dziekana SIMR za najlepszą pracę inżynierską. Projekt, który powstał w ramach realizacji tej pracy zdobył również nagrodę specjalną w kategorii ,,Mistrz Innowacji” w ramach IX edycji Konkursu Konstrukcji Studenckich – KOKOS. Po zakończeniu studiów magisterskich podjął studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), gdzie aktualnie kontynuuje swoją edukację, będąc doktorantem w Zakładzie Technologii Inteligentnych.

Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na kompozytach dźwiękochłonnych, które opracowuje pod okiem dra hab. inż. Tomasza Zielińskiego, prof. IPPT PAN. Doktorant w ramach pracy nad projektem zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem oraz badaniami prototypów materiałów kompozytowych. 

 
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024