Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Rafał Psiuk

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Technologicznych Zastosowań Laserów (PTZL)
stanowisko: specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 236
pokój: 034
e-mail:


Ostatnie publikacje
1.  Garbiec D., Wiśniewska M., Psiuk R., Denis P., Levintant-Zayonts N., Leshchynsky V., Rubach R., Mościcki T., Zirconium alloyed tungsten borides synthesized by spark plasma sintering, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1007/s43452-021-00188-5, Vol.21, pp.37-1-15, 2021

Streszczenie:
Tungsten borides (WBx; x = 2.5 or 4.5) with an increasing substitution of tungsten by zirconium from 0 to 24 at.% were synthesized by spark plasma sintering (SPS) for the first time. The influence of the holding time (2.5–30 min) on the densification behavior, microstructure evolution and development of the properties of W–Zr–B compounds were studied. The samples were characterized using scanning electron microscopy (SEM) for microstructure analysis, X-ray diffraction (XRD) for phase identification, Vickers micro-indentation for microhardness measurements, tribological tests to determine the coefficient of friction and specific wear rate, as well as measurements of electrical conductivity. The XRD results confirm the presence of the WB4 phase in the microstructure, despite the high sintering temperature (1800 °C) and small overstoichiometric excess of boron (4.5) addition in the sintered samples. This is caused by the high heating rate (400 °C/min), short holding time (2.5 min) and addition of zirconium. The Vickers hardness (HV) values measured at 1 N are 24.8 ± 2.0 and 26.6 ± 1.8 GPa for 24 at.% zirconium in WB2.5 and for 0 at.% zirconium in WB4.5, respectively. In addition, the hardest sample (W0.76Zr0.24B2.5) showed electrical conductivity up to 3.961·10^6 S/m, which is similar to WC–Co cemented carbides. The friction and wear test results reveal the formation of a boron-based film which seems to play the role of a solid lubricant.

Afiliacje autorów:
Garbiec D. - Metal Forming Institute, Poznań (PL)
Wiśniewska M. - Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute (PL)
Psiuk R. - IPPT PAN
Denis P. - IPPT PAN
Levintant-Zayonts N. - IPPT PAN
Leshchynsky V. - inna afiliacja
Rubach R. - inna afiliacja
Mościcki T. - IPPT PAN
140p.
2.  Radziejewska J., Psiuk R., Mościcki T., Characterization and wear response of magnetron sputtered W–B and W–Ti–B coatings on WC–Co tools, Coatings, ISSN: 2079-6412, DOI: 10.3390/coatings10121231, Vol.10, No.12, pp.1231-1-13, 2020

Streszczenie:
In this work, α-WB2 and (W,Ti)B2 borides were applied as wear-resistant coatings to commercial WC–Co cutting inserts. Properties of coatings deposited by magnetron sputtering on WC–Co tools were studied. The crystal structure and chemical composition were analyzed. Vickers hardness and surface roughness were determined and wear test in semi-dry conditions was performed. The W–B and W–Ti–B coatings deposited on WC–Co substrate were smooth and very hard. However, titanium alloy W-B films with Vickers hardness of 3630 ± 260 HV0.02 were characterized by lower adhesion to the substrate, influencing the wear mechanism. Turning tests carried out on 304 stainless steel showed that the W–B film caused less wear compared to uncoated insert. Moreover, when W–B coating was applied, flank wear was reduced by 30% compared to uncoated WC–Co insert. Additionally, coating prevented chipping of the edge during cutting under test conditions. The research shows that W–B film deposited by magnetron sputtering has great potential as a coating for cutting tools for difficult-to-cut materials.

Słowa kluczowe:
PVD coatings, wear resistance, transition metal borides, cutting tools

Afiliacje autorów:
Radziejewska J. - IPPT PAN
Psiuk R. - IPPT PAN
Mościcki T. - IPPT PAN
100p.
3.  Mościcki T., Psiuk R., Słomińska H., Levintant-Zayonts N., Garbiec D., Pisarek M., Bazarnik P., Nosewicz S., Chrzanowska-Giżyńska J., Influence of overstoichiometric boron and titanium addition on the properties of RF magnetron sputtered tungsten borides, SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ISSN: 0257-8972, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125689, Vol.390, pp.125689-1-12, 2020

Streszczenie:
In this work, (W,Ti)B2 films with different stoichiometric ratio Ti/W deposited on silicon and 304 stainless steel by radio frequency magnetron sputtering are presented. The coatings were deposited from plasma spark sintered targets obtained from the mixture of pure boron, tungsten and titanium powders. It is shown that during plasma spark sintering process using overstoichiometric boron and a low content of titanium change the WB2 to WB4 phase with almost no secondary phases. Subsequently, the impact of titanium content on the films properties is investigated systematically, including the chemical and phase composition, crystalline structure, surface and cross-section morphology. Simultaneously, nano-indentation test and ball-on-disk tribometery are performed to analyse the hardness and tribological properties of the films. It is shown that deposited films with titanium content of 3.6 and 5.5 at.% are formed in the zone T of the Thornton's Structural Zone Model. In opposite to α-WB2 magnetron sputtered coatings they are more flexible and hard nanocomposite coatings. The results show that the addition of titanium is apparently changing the film structure from nanocrystalline columnar to amorphous, very dense and compact structure with the addition of TiB2 phase. That films are simultaneously hard (H > 37.5 GPa), have high hardness to effective Young's modulus ratio values (H/E* > 0.1) and elastic recovery (We > 60%) appropriate for tough and resistant to cracking materials. The presented (W,Ti)B2 films exhibit also tribological and corrosion properties better than unalloyed coatings.

Słowa kluczowe:
superhard films, ternary tungsten borides, RF magnetron sputtering, wear resistance, corrosion

Afiliacje autorów:
Mościcki T. - IPPT PAN
Psiuk R. - IPPT PAN
Słomińska H. - IPPT PAN
Levintant-Zayonts N. - IPPT PAN
Garbiec D. - Metal Forming Institute, Poznań (PL)
Pisarek M. - inna afiliacja
Bazarnik P. - Warsaw University of Technology (PL)
Nosewicz S. - IPPT PAN
Chrzanowska-Giżyńska J. - IPPT PAN
100p.
4.  Psiuk R., Słomińska H., Hoffman J., Mościcki T., Super-hard films W-B and W-Ti-B deposited from targets sintered by SPS method / Supertwarde warstwy W-B i W-Ti-B osadzane z tarcz spiekanych metodą SPS, Metal Forming, ISSN: 0867-2628, Vol.30, No.2, pp.107-120, 2019

Streszczenie:
With increasing demand for high-performance and long-lasting cutting and forming tools, the members of this expanding class of superhard metals hold promise to address the shortcomings of traditional tool materials. Those shortcoming include their high cost (silicon nitride, cubic boron nitride, and diamond), their inability to cut ferrous metals due to chemical reactions (diamond), instability in the presence of humidity (cubic boron nitride) and relatively low hardness (tungsten carbide). Also the increasing industrial demand for protective coatings with high hardness, good elastic properties and thermal stability calls for the investigation of new material systems. Although transition metal (TM) nitrides are successfully applied for different tasks in automotive or aero-space industries, the search for improved materials is an ongoing topic, being far from its end. In this work the study on deposition of thin films made of new super-hard materials (SHM) such as tungsten boride are presented. Additionally, the influence of doping by titanium of those materials is investigated. Investigated films were deposited by the pulsed laser deposition method. The used targets were synthetized by SPS method. The powders of boron and tungsten in 4.5 to 1 molar faction were used. The films deposited by PLD method have stoichiometric composition such as used targets. The WB2 and WB3 phase are dominant. Research carried out using SEM, XRD and nanoindentation test showed that the phase composition of the targets is more important in the case of laser deposition than magnetron. All obtained layers are very hard and thermally stable. In the case of magnetron sputtering, smooth layers were obtained while the layers deposited by the laser have a very high roughness. Titanium doping increases the amount of WB3 phase in the sintered discs, while it has no significant effect on the properties of the deposited layers.
Z rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne, a jednocześnie zapewniające dużą wydajność, narzędzia do skrawania i obróbki plastycznej, coraz większego znaczenia nabiera rozszerzająca się grupa supertwardych ceramik przewodzących prąd. Materiały te dobrze rokują w związku z rozwiązaniem problemów tradycyjnych materiałów narzędziowych, których niedoskonałości obejmują wysoką cenę (azotek krzemu, azotek boru), niezdolność do cięcia stopów żelaza w wyniku reakcji chemicznych (diament), niestabilność w obecności wilgoci (azotek boru) i względnie małą twardość (węglik wolframu). Również rosnący popyt na powłoki ochronne o wysokiej twardości, o dobrych właściwościach sprężystych i stabilności termicznej powoduje, że badania nad nowymi systemami materiałowymi prowadzone są coraz intensywniej. Pomimo że azotki metali przejściowych są już z powodzeniem stosowane do różnych zadań w przemyśle samochodowym i lotniczym, poszukiwanie ulepszonych materiałów jest tematem wciąż aktualnym. W pracy przedstawiono badania nad osadzaniem cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów (SHM), którymi są borki wolframu. Dodatkowo zbadano wpływ domieszkowania tych materiałów tytanem. Warstwy osadzane były metodą ablacji laserowej PLD. Tarcze do osadzania zsyntetyzowane zostały metodą spiekania plazmowego SPS proszków boru i wolframu o stosunku atomów 4,5 do 1. Osadzane z użyciem lasera warstwy mają skład stechiometryczny podobny do użytych tarcz. W warstwach tych dominuje faza WB3. Badania przeprowadzone z użyciem SEM, XRD i nanoindentacji wykazały, że skład fazowy tarcz jest odwzorowany w warstwach osadzonych laserem. Wszystkie uzyskane warstwy są bardzo twarde i stabilne termicznie. Warstwy osadzane laserem odznaczają się dużą chropowatością. Domieszkowanie tytanem zwiększa ilość fazy WB3 w spiekanych tarczach i osadzanych warstwach oraz zmniejsza ilość i wielkość naniesionych na powierzchnię cząstek.

Słowa kluczowe:
laser ablation, tungsten borides doped titanium, plasma sintering / ablacja laserowa, borki wolframu domieszkowane tytanem, spiekanie plazmowe

Afiliacje autorów:
Psiuk R. - IPPT PAN
Słomińska H. - IPPT PAN
Hoffman J. - IPPT PAN
Mościcki T. - IPPT PAN

Abstrakty konferencyjne
1.  Psiuk R., Wiśniewska M., Garbiec D., Mościcki T., Spiekanie iskrowo-plazmowe SPS borków wolframu z dodatkiem cyrkonu / Spark plasma sintering of zirconium alloyed tungsten borides, III Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering III National Workshop on Spark Plasma Sintering, 2020-10-23/10-23, Kraków (PL), pp.25-26, 2020
2.  Psiuk R., Mościcki T., Denis P., Zirconium-doped tungsten boride thin films deposited by magnetron sputtering combined with pulsed laser deposition, IVC-21, 21st Internatinal Vacuum Congress, 2019-07-01/07-05, Malmo (SE), No.2967-A-1902, pp.1, 2019
3.  Psiuk R., Garbiec D., Wiśniewska M., Denis P., Mościcki T., Mikrostruktura i właściwości borków wolframu domieszkowanych cyrkonem wytwarzanych metodą spiekania iskrowo-plazmowego SPS, OSSPS, II Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering, 2019-10-24/10-24, Warszawa (PL), pp.20-20, 2019
4.  Mościcki T., Psiuk R., Słomińska H., Influence of titanium addition on the phase composition and properties of tungsten borides thin films, PLATHINIUM, Plasma Thin film International Union Meeting, 2019-09-23/09-27, Antibes (FR), pp.1-2, 2019
5.  Psiuk R., Słomińska H., Chrzanowska-Giżyńska J., Mościcki T., Supertwarde warstwy W-B i W-Ti-B osadzane z tarcz spiekanych metodą SPC, I Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering, 2018-10-24/10-24, Poznań (PL), pp.25-25, 2018
6.  Chrzanowska-Giżyńska J., Denis P., Psiuk R., Słomińska H., Mihailescu I., Ristoscu C., Mościcki T., Szymański Z., Thin WBx and WXTi1-xB2 films deposited by combined magnetron sputtering and pulsed laser deposition technique, ICPEPA-11, 11th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, 2018-09-10/09-14, Vilnius (LT), No.P2, pp.113-113, 2018
7.  Słomińska H., Psiuk R., Chrzanowska-Giżyńska J., Mościcki T., The effect of titanium incorporation on the properties of W-Ti-B superhard films deposited by PLD and MS methods, NANOSMAT, 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials, 2018-09-11/09-14, Gdańsk (PL), No.33, pp.16-17, 2018

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021