Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Instytut realizuje współpracę zagraniczną z ośrodkami z całego świata. Nasi obecni partnerzy zagraniczni pochodzą głównie z takich krajów jak: Australia, Austria, Białorusia, Bułgaria, Czechy, Chiny, Egipt, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Iran, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Litwa, Luksemburg, Maroko, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Jednym z przejawów prowadzonej przez IPPT PAN współpracy zagranicznej jest inicjowanie międzynarodowych konsorcjów naukowych oraz prowadzenie międzynarodowych grantów. Instytut ma w tym zakresie ogromne doświadczenie. Dzięki takim projektom możliwe jest tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, które wspólnie pracują nad jednym tematem. Przede wszystkim jednak możliwe jest równoległe prowadzenie badań naukowych w wielu różnych krajach, co pozwala na weryfikację uzyskiwanych przez IPPT PAN wyników badań.

Udział w międzynarodowych grantach to również wymiana doświadczenia, w szczególności najlepiej sprawdzających się metod badawczych, które prowadzą tym samym do unowocześnienia i wypracowania najnowszych standardów w kontekście następnych przedsięwzięć.

W ostatnich latach działalność została ukierunkowana na zagadnienia intensywnie rozwijane w czołowych ośrodkach na świecie, a zwłaszcza w takich obszarach jak:

  • zaawansowane problemy współczesnej mechaniki i inżynierii materiałowej,
  • nowe materiały wielofunkcyjne, materiały wieloskładnikowe, materiały z pamięcią kształtu,
  • nanomateriały (m. in. inżynieria tkankowa) i nanoprzepływy,
  • projektowanie nowych materiałów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych (m.in. materiałów grafeno–podobnych),
  • zastosowanie technologii inteligentnych w naukach inżynierskich,
  • biologia systemów, bioinformatyka, neuroinformatyka,
  • diagnostyka ultradźwiękowa w medycynie.

 

Międzynarodowe Sieci Doskonałości IPPT PAN oraz European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL)

IPPT PAN posiada ogromne doświadczenie w zakresie inicjowania, tworzenia i koordynowania międzynarodowych Sieci Doskonałości. Przykładem jest uruchomienie i prowadzenie takich sieci jak: Centrum Doskonałości Laserowego Przetwarzania i Zaawansowanych Badań Materiałów „LAPROMAT”, Centrum Doskonałości AMAS oraz Sieci Doskonałości KMM-NoE, których działalność do dziś przynosi owoce. Jednym z nich jest utworzenie European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL). Organizacja powstała w 2007 roku pod auspicjami Komisji Europejskiej jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit (AISBL) działające na podstawie prawa belgijskiego. Ma siedzibę w Brukseli i oddział w IPPT PAN, przy ulicy Pawińskiego 5B w Warszawie. KMM-VIN to samowystarczalna sieć uniwersytetów, instytutów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw przemysłowych i osób prywatnych z całej Europy, która powstała, aby promować i ułatwiać wspólne badania prowadzone przez jej członków, poświęcone zaawansowanym materiałom strukturalnym i wielofunkcyjnym. Obecnie składa się z 60 członków głównych i stowarzyszonych z 13 krajów Europy.

 

Upowszechnianie wyników, konferencje, wystawy o zasięgu międzynarodowym

Internacjonalizacja prac prowadzonych w IPPT PAN objawia się w publikowaniu w językach obcych i dzięki tej praktyce, z rezultatami prowadzonych badań w IPPT PAN może zapoznać się bardzo szerokie audytorium. Nasi pracownicy wybierają przede wszystkim prestiżowe czasopisma, na których łamach publikują wybitni badacze z całego świata.

Innym wymiarem prowadzonej przez IPPT PAN współpracy zagranicznej są konferencje i sympozja naukowe o charakterze międzynarodowym. Dodatkowy udział w wystawach oraz prowadzona wymiana naukowa pomaga w wzbogacaniu warsztatu badawczego Instytutu o podejścia wywodzące się z odmiennych kontekstów technologicznych czy też kulturowych.

 

Zaangażowanie pracowników IPPT PAN w rozwój ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej

Pracownicy IPPT PAN biorą bardzo aktywny udział w działalności międzynarodowych organizacji, których celem jest popieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej. Przykładem takiej organizacji jest: Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych w Salzburgu (European Academy of Sciences and Arts – EASA). Jej członkami są najwybitniejsi naukowcy i artyści z całej Europy (około 2000), wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. Członkiem EASA jest m.in. Prof. Tadeusz Burczyński oraz Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN, który w 2015 roku został wiceprezesem EASA. Organizacja stawia sobie za cel wspieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej. Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych zrzesza przedstawicieli nauk technicznych, medycznych, przyrodniczych, humanistycznych a także artystycznych, społecznych, religijnych i nauk związanych z zarządzaniem. Regularnie angażuje się w projekty i organizuje wydarzenia dotyczące każdego z tych obszarów badań.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024