Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Piotr Jenczyk, doktorant Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN, otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022, zgodnie z decyzją Prezesa PAN z dnia 2 grudnia 2021.

Stypendium Prezesa PAN jest szczególnym wyróżnieniem dla najlepszych doktorantów odbywających studia doktoranckie w instytutach Polskiej Akademii Nauk, ustanowionym w 2016 roku. W danym roku przyznanych jest nie więcej niż 10 stypendiów. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, otrzymali wpis na rok kolejny oraz posiadają w dorobku wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dyscyplinie. Kandydatura do stypendium jest zgłaszana przez dyrektorów poszczególnych instytutów do Prezesa PAN po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

mgr inż. Piotr Jenczyk

Mgr inż. Piotr Jenczyk jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 2017 roku rozpoczął współpracę z drem. hab. Dariuszem Jarząbkiem z IPPT PAN na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w ramach swojej inżynierskiej pracy dyplomowej. W 2018 roku, bezpośrednio po zakończonych studiach II stopnia, rozpoczął studia doktoranckie w IPPT PAN. W roku 2020 odbył pięciomiesięczny staż w Luleå University of Technology (LTU) w Szwecji, podczas którego rozwijał swoją wiedzę i umiejętności z zakresu charakteryzacji oraz wytwarzania materiałów, w szczególności stopów o wysokiej entropii.

Obecnie Laureat jest zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Materiałów IPPT PAN i jest doktorantem czwartego roku Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Instytut. Prowadzi badania z pogranicza inżynierii mechanicznej oraz inżynierii materiałowej. Prace badawcze skupiają się na właściwościach mechanicznych materiałów w skali mikro i nano. Wśród wykorzystywanych technik należy wyróżnić mikroskopię sił atomowych zastosowaną do pomiarów trybologicznych oraz lepkosprężystych właściwości cienkich warstw polimerowych, nanoindentację oraz ściskanie mikro-wież do pomiarów mechanicznych stopów o wysokiej entropii i kompozytów metal-ceramika. Aktualnie pracuje nad wykorzystaniem zginania mikro-belek do pomiarów właściwości mechanicznych połączenia metal-ceramika w kompozytach oraz połączenia metal-metal w warstwach metalicznych.

prace badawcze

Opiekunem naukowym badań Piotra Jenczyka jest dr hab. Dariusz Jarząbek. Prace badawcze prowadzą wspólnie z zespołem: mgr. inż. Michałem Milczarkiem, mgr. Inż. Hubertem Grzywaczem oraz mgr. inż. Wojciechem Derą. Ponadto Piotr Jenczyk współpracuje z drem inż. Szymonem Nosewiczem (IPPT PAN) w zakresie materiałów kompozytowych, z drem Marcinem Michałowskim (MCHTR PW) w zakresie polimerów oraz z prof. Faridem Akhtarem (LTU, SE) w zakresie stopów o wysokiej entropii.

zespół badawczy

Na zdjęciu od lewej: mgr inż. Michał Milczarek, dr inż. Dariusz Jarząbek, mgr inż. Hubert Grzywacz oraz laureat - mgr inż. Piotr Jenczyk

Wśród osiągnięć naukowych, które zgodnie z regulaminem konkursu przyczyniły się do otrzymania stypendium Prezesa PAN, należy wymienić współautorstwo 6 publikacji naukowych z sumarycznym IF 30, udział w 5 projektach realizowanych w IPPT PAN oraz wygłoszenie 2 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Piotr Jenczyk jest również zaangażowany w życie naszego Instytutu: jest członkiem Grupy Roboczej ds. monitorowania realizacji strategii HRS4R, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Delegatem na Zjazd Krajowej Rady Doktorantów.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022