Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Laureatami z IPPT PAN nagród naukowych im. profesora Michała Życzkowskiego zostali dr inż. Maciej Ryś z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN oraz dr inż. Mateusz Kopeć z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN. Nagrody Komitetu Mechaniki PAN są przyznawane młodym naukowcom za ich pełne zaangażowanie i poświęcenie w realizację prac badawczo – naukowych, których rezultaty są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Nagrody wręczono w dniu 29 września 2021 roku na posiedzeniu Komitetu Mechaniki PAN. W pierwszej, otwartej części zebrania laureaci Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN wygłosili referaty dotyczące nagrodzonych prac:

  • I nagroda - dr inż. Balbina WCISŁO (Politechnika Krakowska)
    Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową,
  • II nagroda - dr inż. Maciej RYŚ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
    Modelowanie efektów skali w gradientowej plastyczności kryształów,
  • III nagroda - dr inż. Mateusz KOPEĆ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
    Formowalność i ewolucja mikrostruktury stopu Ti6Al4V w trakcie innowacyjnej metody formowania na gorąco.

Laureaci z IPPT PAN:

Dr inż. Maciej Ryś jest absolwentem studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów inżynierskich Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Podczas studiów głównie specjalizował się w zakresie modelowania procesów plastycznej przeróbki metali, mechaniki materiałów oraz modelowania konstytutywnego materiałów. W trakcie studiów odbył praktykę dyplomową w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali (AGH) gdzie zajmował się min. problemami modelowania procesu kucia stopów tytanu. Następnie podjął studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej w dyscyplinie Mechanika.  W trakcie studiów III stopnia głównym tematem, który rozwijał w ramach rozprawy doktorskiej, było modelowanie rozwoju uszkodzeń w wielofazowych materiałach inżynierskich. Część prac związanych z tym tematem było współfinansowanych przez NCN w ramach grantu PRELUDIUM, którego był kierownikiem.

dr inż. Maciej Ryś

Dr inż. Maciej Ryś współrealizował ponadto, jako wykonawca, cztery inne projekty finansowane przez NCN, które dotyczyły modelowania konstytutywnego różnego typu nowoczesnych materiałów. W ramach działalności organizacyjnej był przewodniczącym koła naukowego a także członkiem Samorządu Doktoranckiego Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów odbył także roczny staż w IPPT PAN w Zakładzie Mechaniki Materiałów, podczas którego tematem rozwijanych prac były zagadnienia mechaniki i termodynamiki materiałów w zakresie niesprężystym, w szczególności kryształów metali odkształcanych plastycznie. W 2018 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Modelowanie rozwoju uszkodzeń w wielofazowych materiałach inżynierskich”. Od 2017 roku dr Ryś jest pracownikiem w IPPT PAN, gdzie obecnie kontynuuje zagadnienia rozpoczęte podczas odbywania stażu. Nagrodę otrzymał za cykl prac, których jedna część dotyczyła modelownia rozwoju uszkodzeń w stalach austenitycznych w warunkach temperatur kriogenicznych, natomiast druga część modelowania efektów skali w ramach gradientowej plastyczności kryształów.

Dr inż. Mateusz Kopeć jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku Inżynieria Materiałowa. Podczas studiów był aktywnym Członkiem Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej WAT co zaowocowało stypendium II stopnia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej „Na najlepszą poza programową pracę studenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” oraz wyróżnieniem na II Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT2014. Z IPPT PAN naukowiec jest związany od 2013 roku. W lipcu 2020 roku obronił tytuł doktora nauk technicznych pracą „Hot stamping of titanium alloys” w Imperial College London, gdzie zajmował i nadal zajmuje się opracowaniem nowych technologii do formowania stopów tytanu przeznaczonych na elementy konstrukcyjne samolotów. Aktualnie Dr Kopeć jest Kierownikiem Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN, gdzie zajmuje się między innymi monitorowaniem rozwoju uszkodzenia w stalach energetycznych oraz badaniami mechanicznymi i fizykochemicznymi powłok termicznych na stopy niklu. Inne tematy obejmują wysokotemperaturowe techniki odkształcania metali lekkich na potrzeby lotnictwa i wytwarzanie materiałów supertwardych metodami metalurgii proszków.

dr inż. Mateusz Kopeć

Dr inż. Mateusz Kopeć jest autorem bądź współautorem 21 prac naukowych opublikowanych we współpracy IPPT PAN z Imperial College London, Harbin Insitute of Technology, Xi’an Jiaotong University, Wojskową Akademią Techniczną czy Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim. W dotychczasowej karierze wygłosił ponad 50 międzynarodowych wystąpień a swoją wiedzę w tym zakresie przekazuje studentom Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz TIB PAN w ramach przedmiotu Scientific Writing and Effective Speaking. Jest również aktywnym recenzentem w 7 czasopismach naukowych, będących na liście filadelfijskiej oraz redaktorem tematycznym sekcji 'Manufacturing Processes and Systems' w czasopiśmie Materials. Obecnie prowadzi specjalne wydanie tego czasopisma zatytułowane „Advances in Sheet Metal Forming Processes of Lightweight Alloys”.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021