Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Kształcenie doktorantów

Aktualności:

Przyjmujemy doktorantów z Ukrainy!   

Ze względu na fakt, że IPPT PAN stał się beneficjentem Programu NAWA „Solidarni z Ukrainą”, istnieje możliwość stworzenia warunków kontynuowania studiów doktoranckich dla młodych badaczy z Ukrainy, którzy odbywali aspiranturę w swoim kraju w roku akademickim 2021/22 i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. W ramach tego Programu zapewnimy warunki do pracy badawczej, opiekuna naukowego, comiesięczne stypendium w wysokości 1500 zł (netto) oraz pomoc psychologiczną, prawną i możliwość nauki języka polskiego. Zainteresowane osoby z Ukrainy, które w udokumentowany sposób spełniają ww. kryteria, powinny się zgłaszać do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej IPPT PAN w pok. 524 na V piętrze budynku IPPT PAN.

Informacje ogólne:

Kształcenie doktorantów w IPPT PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki rozpoczął kształcenie doktorantów w roku 1968 jako jeden z pierwszych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Wykorzystując potencjał wysoko kwalifikowanej kadry naukowej, Instytut pełni istotną rolę w specjalistycznym kształceniu III stopnia. Dlatego, IPPT PAN od wielu lat zaprasza absolwentów szkół wyższych o silnej motywacji do pracy naukowej, zdecydowanych na kilka lat wyrzeczeń dla zrealizowania swoich ambitnych planów naukowych.

IPPT jako jeden z największych instytutów nauk technicznych PAN oferuje bardzo szeroki wachlarz specjalności o profilu nauk podstawowych z zakresu techniki i technologii. IPPT jest członkiem Konsorcjum Biocentrum Ochota. Stwarza to nowe perspektywy rozwoju wynikające ze synergii techniki, medycyny i biologii doświadczalnej przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego instytutów zlokalizowanych na terenie Kampusu Ochota.

Aktualnie Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

  • Inżynieria mechaniczna
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Inżynieria materiałowa
  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • Inżynieria biomedyczna

Oferujemy nowoczesną aparaturę badawczą i współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą. Wyróżniającym się doktorantom proponujemy wyjazdy na staże zagraniczne, a także udział w projektach europejskich prowadzonych przez Instytut. Doktoranci otrzymują atrakcyjne stypendia i mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania. Brak obowiązku dydaktycznego pozwala na poświęcenie całego czasu na badania naukowe i dokształcanie.

W obecnej rzeczywistości formalno-prawnej, IPPT PAN prowadzi trzy formy kształcenia doktorantów:

Szkoła Doktorska IPPT PAN

Szkoła Doktorska IPPT PAN jest nową formą kształcenia doktorantów zgodnie z zapisem art. 198, ust. 1 Ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej IPPT PAN definiują ponadto Regulamin Szkoły Doktorskiej IPPT PAN, Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN oraz Program Szkoły Doktorskiej IPPT PAN uchwalone 28 marca 2019 r. Podstawowymi dyscyplinami naukowymi, w ramach których odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej IPPT PAN, są Inżynieria mechaniczna i Inżynieria materiałowa.

Szkoła Doktorska IPPT PAN rozpoczęła swoją działalność naukowo-dydaktyczną 1 października 2019 roku. Wszystkie ważne informacje dotyczące zasad studiowania w Szkole Doktorskiej IPPT PAN można znaleźć w ww. aktualnych aktach prawnych.

Szkoła Doktorska TIB Instytutów PAN

Niezależnie od Szkoły Doktorskiej IPPT PAN, IPPT PAN prowadzi również równolegle drugą szkołę doktorską wraz z sześcioma jednostkami badawczymi Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na dyscypliny naukowe, w ramach których ta szkoła będzie prowadzić kształcenie, tj. Informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna i nauki medyczne, oficjalna nazwa tej placówki brzmi: Szkoła Doktorska Technologii Informatycznych i Biomedycznych (TIB) Instytutów PAN. Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej TIB, akty prawne oraz wszelkie istotne informacje dotyczące tej szkoły można znaleźć w zakładce „Szkoła Doktorska TIB Instytutów PAN”.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie są stosowaną dotychczas formą kształcenia doktorantów, nie tylko w IPPT PAN. Ze względu na wprowadzaną od 1 października br. nową formę kształcenia w postaci szkół doktorskich, funkcjonowanie studiów doktoranckich ma obecnie charakter wygasający. Zgodnie z zapisem art. 279, ust. 1 Ustawy – Przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 3 lipca 2018 r., studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone są na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. W związku z tym, podstawą prawną funkcjonowania studiów doktoranckich w IPPT PAN jest – formalnie uchylona, ale wciąż obowiązująca w tym zakresie – Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 25 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami i odpowiadające jej rozporządzenia MNiSW oraz Regulamin Studiów Doktoranckich IPPT PAN obowiązujący od 30 listopada 2017 r. i Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów z dnia 16 lipca 2013 r.

IPPT PAN wraz z IBIB PAN i IMDiK PAN realizuje interdyscyplinarne studia doktoranckie pt. "Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej", o akronimie Och!DOK. Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć tutaj.

Ponadto, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniem polskiej gospodarki na innowacje naukowo-techniczne, IPPT PAN bierze udział w programie MNiSW "Doktorat wdrożeniowy". W ramach tego programu Instytut kształci doktorantów pracujących w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach w wymiarze pełnych etatów, a celem ich badań jest wykonanie prac doktorskich, których wyniki mają być bezpośrednio wdrażane do procesów działalności gospodarczej tych jednostek.

Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 roku są realizowane wg dotychczasowych przepisów. Muszą być one zamknięte do 31 grudnia 2022 roku. Natomiast postępowania ws. nadania stopnia naukowego doktora wszczęte po 30 kwietnia 2019 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2022