Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

R.M. Eremina


Abstrakty konferencyjne
1.  Alshits V.I., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A., Darinskaya E.V., Eremina R.M., Shestakov A.V., Kotowski R.K., Gambin B., Magnetic-resonance-induced modification of mechanical properties of crystals, PM'21, The European Conference Physics of Magnetism 2021, 2021-06-28/07-02, Poznań (PL), No.1, pp.1-1, 2021

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024