Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy

Zasady i warunki formalne wyjazdu pracowników i doktorantów,

obowiązujące w IPPT PAN

 

A. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy:

 1. a) doktorantów w celu odbycia praktyk,
 2. b) pracowników IPPT PAN w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia.

Instytucje szkolnictwa wyższego w krajach programu Erasmus+, do których planowany jest wyjazd pracownika lub doktoranta, muszą posiadać „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego” ważną co najmniej w roku akademickim, w którym odbędzie się mobilność.

Warunkiem wyjazdu pracownika do instytucji w kraju programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest uprzednie zawarcie przez IPPT PAN umowy międzyinstytucjonalnej (Inter-Institutional Agreement ) z zagraniczną instytucją przyjmującą.

B. Zakwalifikowanie pracownika lub doktoranta na wyjazd odbywa się zgodnie z regulaminem realizacji programu Erasmus+ w IPPT PAN, ustanowionym zarządzeniem Nr D/021-36/2019 Dyrektora IPPT PAN z 18.12.2019 r. oraz ogłoszeniem Komisji ds. programu Erasmus+ w IPPT PAN z 18.12.2019 r. o naborze wniosków.

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+ składa się wraz z wymaganymi załącznikami do Koordynatora programu Erasmus+ w IPPT PAN.

C. Przed wyjazdem: Osoby zakwalifikowane przez Komisję do spraw programu Erasmus+ w IPPT PAN na wyjazd składają na zasadach określonych w ww. regulaminie oraz ogłoszeniu następujące dokumenty:

oraz:

Ponadto, doktorant ma obowiązek wypełnić przed wyjazdem w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS” test poziomujący znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę.

D. W trakcie pobytu w instytucji przyjmującej należy:

 • realizować cele i program wyjazdu zgodnie z zawartym porozumieniem, odpowiednim do rodzaju wyjazdu,
 • uzyskać certyfikat mobilności, potwierdzający daty pobytu, zrealizowany zakres i osiągnięte cele, podpisany przez upoważnioną osobę w instytucji przyjmującej (zalecane: uzyskanie certyfikatu przed powrotem; formalnie dopuszczalne: przesłanie go przez instytucję przyjmującą w terminie 5 tygodni od zakończenia mobilności).

E. Po powrocie z mobilności:

 1. każdy powracający :
  • wypełnia raport w systemie Mobility Tool,
  • dostarcza do koordynatora programu Erasmus+ certyfikat mobilności.
 2. ponadto doktorant:
  • wypełnia test poziomujący znajomość języka, w którym odbył praktykę, w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Uwaga! Jeśli osoba wyjeżdżająca otrzymała dodatkowo środki na wyjazd z innych źródeł niż program Erasmus+, rozlicza je zgodnie ze zwykłymi zasadami, obowiązującymi w IPPT PAN dla podróży służbowych.

Pytania lub wątpliwości dot. wyjazdów w ramach programu Erasmus+ należy kierować do Koordynatora Erasmus+ w IPPT PAN.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021