Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Programy


IPPT PAN może się poszczycić długoletnią współpracą z większością krajów europejskich. Od początków swojego istnienia Instytut bardzo intensywnie angażował się we współpracę zarówno z indywidualnymi ośrodkami europejskimi, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi: IPPT PAN inicjował i prowadził liczne międzynarodowe projekty, organizował konferencje lub wymianę naukową. Ponadto, profesorowie IPPT PAN prowadzili działalność związaną z członkostwem w najważniejszych europejskich towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych organizacjach. Dzięki tym kontaktom powstawały licznie, po 1999 roku, prężnie działające europejskie sieci doskonałości, które ułatwiały prowadzenie wspólnych działań naukowcom, równolegle w kilku laboratoriach w różnych krajach Europy. Były to np.: Centrum Doskonałości Laserowego Przetwarzania i Zaawansowanych Badań Materiałów "LAPROMAT", Centrum Doskonałości AMAS, czy Sieć Doskonałości KMM-NoE. Ich działalność do dziś przynosi owoce. Jednym z nich jest utworzenie European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN AISBL) z siedzibą w Brukseli.

Niezależnie od powyższego, przy IPPT PAN rozpoczął działalność Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK). Utworzenie KPK było wynikiem działań pracowników IPPT PAN oraz ich udziału w konkursie ogłoszonym przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych, w związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne i kolejne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył KPK na okres realizacji następnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i 7PR (2007-2013). Obecnie, pracownicy IPPT PAN kontynuują działalność ekspercką w różnych programach europejskich, przy czym od 2021 roku KPK prowadzi swoją działalność przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wysoki poziom badań naukowych w IPPT PAN, prowadzenie dużej liczby międzynarodowych projektów naukowych, wygłaszanie wykładów w ośrodkach o międzynarodowym prestiżu oraz bogate doświadczenie organizacyjne a także przyznane wyróżnienie HR Excellence in Research sprawiają, że Instytut zaliczany jest do grona najważniejszych partnerów w europejskich konsorcjach naukowych.

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ IPPT PAN I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Na uwagę zasługuje udział IPPT PAN w następujących programach:

 • Krajowe Programy Operacyjne
  IPPT PAN zdobył w Krajowych Programach Operacyjnych bardzo duże doświadczenie. Przykładem tutaj może być realizacja:

  • ✓ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
  • ✓ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
  • ✓ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
  • ✓ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

  W ramach programu POIG Instytut był koordynatorem lub strategicznym partnerem kilku bardzo dużych projektów. Projekty te były realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Należą do nich: projekt "KomCerMet - Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego", projekt "Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa - nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka", projekt CEZAMAT - Centrum zaawansowanych materiałów i technologii, projekt PKAERO - Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, projekt MONIT - Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności, projekt "Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny", projekt "CePT - Centrum badań przedklinicznych i technologii", "Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych".
  Dodatkowo, przy udziale Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w IPPT PAN realizowano projekt: "NUMPRESS - Zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach", a przy udziale Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) realizowano projekty: "Smart Technologies for Safety Engineering - SMART and SAFE" oraz "Mechanistic aspects and spatial organization of cell signalling".

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie POKL są projekty: "Bioniczny sonar", Komercjalizacja innowacyjnego, pasywnego systemu akustycznej komunikacji podwodnej oraz "Technika badawcza oraz urządzenie do pomiarów właściwości lepkosprężystych materiałów w skali nano".

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie POPC jest projekt „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. Więcej o projekcie na stronie: www

 • Regionalne Programy Operacyjne
  IPPT PAN korzystał z funduszy zarządzanych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Są to środki UE kontrolowane przez zarządy województw, które służą przede wszystkim rozwojowi regionu. Przykładem działań związanych z tymi funduszami jest współpraca z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne KEZO w Jabłonnie. Centrum powstało z inicjatywy IMP PAN oraz PAN.

 • Programy ramowe
  Są to specjalne środki, w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu związanego z określonym obszarem. IPPT PAN posiada doświadczenie udziału w programach ramowych typu: 5FP, 6FP, 7FP, Program Horyzont 2020, COSME, Erasmus, Erasmus +, Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP), Program "Współpraca": nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, itp.

  Przykładami udziału IPPT w programie FP7 – PEOPLE, Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) są projekty: Smart Technologies for Transport Safety - Innovation Cluster Nesting (Smart-Nest) - więcej o projekcie na stronie wwwwww oraz "Innate immune signalling: optimal microfluidics protocols, prediction and control" – więcej o projekcie na stronie www.

  Przykładem udziału IPPT PAN w programie FP6 – NMP Współpraca: nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne jest projekt: "INNVIN - Innovative materials solutions for transport, energy and biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN".

  Przykładami udziału IPPT PAN w ramach programu Horyzont 2020 są:

  Projekt "iP-OSTEO – Aktywne Chrzęstno-Kostne Rusztowania z Nanowłókien Obsiane Indukowanymi Pluripotentnymi Komórkami Macierzystymi" realizowany w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2018 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Partnerami w projekcie są: Instytut Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Republika Czeska) – koordynator projektu, Uniwersytet Istvana Szechenyi'ego (Gyor, Węgry); Bioneer A/S (Hørsholm, Dania); University College London (UCL, Londyn, Wielka Brytania); Uniwersytet Nauk Stosowanych Rhine-Waal (HSRW, Kleve i Kamp-Lintfort, Niemcy), IPPT PAN, Fraunhofer-Gesellschaft (Niemcy). Więcej o projekcie na stronie www.

  Projekt "Unraveling the role of anisotropy in material failure" realizowany w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2017 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Zadania badawcze w projekcie realizowane są przez konsorcjum złożone z czterech instytucji mających siedziby w krajach europejskich i stowarzyszonych oraz z czterech instytucji partnerskich. Beneficjentami projektu obok IPPT PAN są: Uniwersytet Carlosa III w Madrycie (UC3M – Hiszpania, koordynator projektu), Uniwersytet Lotaryński (UL – Francja) oraz Izraelski Instytut Technologiczny (TECHNION – Izrael). Czterej partnerzy zewnętrzni należą do wiodących amerykańskich instytucji naukowych. Są to: Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (CU), Uniwersytet Floryda (UF), Uniwersytet Texas A&M (TAMU) oraz Narodowe Laboratorium Pacific Northwest (PNNL).

  Przykładem udziału IPPT PAN w programach Erasmus i Erasmus+ są projekty: "Complex EIT - Złożoność od nanotechnologii do dużych systemów" oraz "Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu".

Wykaz wszystkich projektów finansowanych lub współfinansowanych z UE i realizowanych przez IPPT PAN można znaleźć w bazie danych na stronie www.

Udział Instytutu w programach Unii Europejskiej odgrywa nadal dużą rolę w działalności Instytutu, gdyż wspomaga jego działania w inicjowaniu i w intensyfikacji współpracy pomiędzy zespołami badawczymi z różnych państw i dyscyplin Europy, co ma istotne znaczenie dla jakości prowadzonych badań i dokonywania przełomowych odkryć. Dodatkowym atutem tej współpracy jest zwiększona możliwość upowszechniania osiągnięć i innowacji IPPT PAN, które mają potencjał komercyjny. Udział w programach europejskich wspomaga także naszych naukowców w poszukiwaniach rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, takich jak np. zmiany klimatu, transport przyjazny dla środowiska, energia ze źródeł odnawialnych czy rozwiązywanie trudnych zagadnień związanych z walką z pandemią.

Zasady i warunki formalne wyjazdu pracowników i doktorantów,

obowiązujące w IPPT PAN

 

A. W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy:

 1. a) doktorantów w celu odbycia praktyk,
 2. b) pracowników IPPT PAN w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia.

Instytucje szkolnictwa wyższego w krajach programu Erasmus+, do których planowany jest wyjazd pracownika lub doktoranta, muszą posiadać „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego” ważną co najmniej w roku akademickim, w którym odbędzie się mobilność.

Warunkiem wyjazdu pracownika do instytucji w kraju programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest uprzednie zawarcie przez IPPT PAN umowy międzyinstytucjonalnej (Inter-Institutional Agreement ) z zagraniczną instytucją przyjmującą.

B. Zakwalifikowanie pracownika lub doktoranta na wyjazd odbywa się zgodnie z regulaminem realizacji programu Erasmus+ w IPPT PAN, ustanowionym zarządzeniem Nr D/021-36/2019 Dyrektora IPPT PAN z 18.12.2019 r. oraz ogłoszeniem Komisji ds. programu Erasmus+ w IPPT PAN z 18.12.2019 r. o naborze wniosków.

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+ składa się wraz z wymaganymi załącznikami do Koordynatora programu Erasmus+ w IPPT PAN.

C. Przed wyjazdem: Osoby zakwalifikowane przez Komisję do spraw programu Erasmus+ w IPPT PAN na wyjazd składają na zasadach określonych w ww. regulaminie oraz ogłoszeniu następujące dokumenty:

oraz:

Ponadto, doktorant ma obowiązek wypełnić przed wyjazdem w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS” test poziomujący znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę.

D. W trakcie pobytu w instytucji przyjmującej należy:

 • realizować cele i program wyjazdu zgodnie z zawartym porozumieniem, odpowiednim do rodzaju wyjazdu,
 • uzyskać certyfikat mobilności, potwierdzający daty pobytu, zrealizowany zakres i osiągnięte cele, podpisany przez upoważnioną osobę w instytucji przyjmującej (zalecane: uzyskanie certyfikatu przed powrotem; formalnie dopuszczalne: przesłanie go przez instytucję przyjmującą w terminie 5 tygodni od zakończenia mobilności).

E. Po powrocie z mobilności:

 1. każdy powracający :
  • wypełnia raport w systemie Mobility Tool,
  • dostarcza do koordynatora programu Erasmus+ certyfikat mobilności.
 2. ponadto doktorant:
  • wypełnia test poziomujący znajomość języka, w którym odbył praktykę, w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Uwaga! Jeśli osoba wyjeżdżająca otrzymała dodatkowo środki na wyjazd z innych źródeł niż program Erasmus+, rozlicza je zgodnie ze zwykłymi zasadami, obowiązującymi w IPPT PAN dla podróży służbowych.

Pytania lub wątpliwości dot. wyjazdów w ramach programu Erasmus+ należy kierować do Koordynatora Erasmus+ w IPPT PAN.

Zasady i warunki formalne przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy,

obowiązujące w IPPT PAN

 

W ramach programu Erasmus+ możliwe są przyjazdy do IPPT PAN z zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego:

 1. a) studentów, w tym doktorantów, w celu odbycia praktyki,
 2. b) pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia.

Przyjęcie pracownika lub studenta, w tym doktoranta, z zagranicy wymaga:

A. przed przyjazdem zapraszanej osoby: uzgodnienia warunków mobilności z zagraniczną instytucją wysyłającą, potwierdzonego następującymi dokumentami:

a) w przypadku przyjazdu pracownika zagranicznej instytucji w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

- umowa międzyinstytucjonalna (Inter-institutional Agreement), uzgadniana między upoważnionymi pracownikami merytorycznymi z obu instytucji, planujących współpracę, przy współpracy z koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN,

- porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching),

b) w przypadku przyjazdu pracownika zagranicznej instytucji w celach szkoleniowych:

- porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training),

c) w przypadku przyjazdu studenta, w tym doktoranta, na praktykę:

- porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships).

Osoby przyjeżdżające do IPPT PAN w ramach programu Erasmus+ muszą posiadać (zagwarantowane samodzielnie lub przez instytucję wysyłającą) ubezpieczenie w zakresie wymaganym przez program (zdrowotne, NNW, a w przypadku studentów także OC w czasie praktyki), honorowane w Polsce i ważne przez cały okres trwania mobilności.

Kierownicy zakładów w IPPT PAN, dokonujący ww. uzgodnień, działają w porozumieniu z Koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN.

B. w trakcie pobytu w IPPT PAN osoby zaproszonej:

- objęcia opieką merytoryczną (przez zakład, w którym zaproszony będzie realizował zadania) oraz wsparciem organizacyjnym (zakład w uzgodnieniu z Koordynatorem Erasmus+ w IPPT PAN) w zakresie zgodnym z postanowieniami odpowiednich umów, o których mowa w pkt. A. powyżej,

- przygotowania certyfikatu mobilności (przygotowuje Koordynator Erasmus+ w uzgodnieniu z opiekunem w IPPT PAN osoby przyjeżdżającej) i przekazania go uczestnikowi mobilności na zakończenie pobytu,

- (dotyczy tylko studentów, w tym doktorantów) wypełnienia odpowiednich sekcji Porozumienia o programie praktyk: sekcji "During the mobility" (jeśli nastąpiły zmiany programu praktyk) oraz "After the mobility" (w każdym przypadku).

Zasady te obowiązują do odwołania lub utraty przez IPPT PAN uprawnień do przyjmowania ww. osób w ramach programu Erasmus+.

Pytania lub wątpliwości dot. przyjmowania uprawnionych w ramach programu osób należy kierować do Koordynatora Erasmus+ w IPPT PAN.

Od 2018 roku IPPT PAN uczestniczy w programie Erasmus+ dzięki przyznaniu przez Komisję Europejską „Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego” – odpowiednio na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wywodzący się z dobrze znanych europejskich programów edukacyjnych, takich jak: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, czy Tempus.

 1. Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020
 2. Erasmus Policy Statement 2018
 3. Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
 4. Erasmus Policy Statement 2021-2027

Zasady realizacji programu Erasmus+ w IPPT PAN

IPPT PAN jako instytucja:

 1. prowadząca studia trzeciego stopnia (studium doktoranckie oraz szkoły doktorskie)
 2. posiadająca „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego”

ma prawo przyjmować pracowników i studentów, w tym doktorantów, z uprawnionych instytucji zagranicznych oraz wysyłać pracowników i doktorantów do instytucji zagranicznych, spełniających wymogi programu Erasmus+.

Wyjazdy i przyjazdy mogą być realizowane wyłącznie w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Aktualnie, w ramach uzyskanego w 2019 roku dofinansowania z programu, IPPT PAN może realizować mobilności z oraz do instytucji z tzw. krajów programu Erasmus+, tj.:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • następujących państw niebędących członkami UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania (uwaga: w programie Erasmus+ 2021-2027 Wielka Brytania nie ma już statusu kraju programu).

W ramach mobilności między instytucjami krajów programu Erasmus+ obowiązuje zasada, że stypendium (a w przypadku wyjazdu pracownika, także dofinansowanie kosztu podróży) jest wypłacane przez instytucję wysyłającą.

Warunki przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy, obowiązujące w IPPT PAN

Warunki wyjazdu pracowników i doktorantów, obowiązujące w IPPT PAN

Ambicją Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – największego instytutu nauk technicznych Akademii – jest zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności jako doskonałej instytucji, tworzącej korzystne warunki dla rozwoju nauki i naukowców.

Instytut regularnie prowadzi działania systemowe, stymulujące doskonalenie działalności, takie jak tworzenie przyjaznego środowiska pracy, coroczna ocena jakości naukowej, czy stałe monitorowanie realizacji Strategii HR na Rzecz Naukowców.

W 2016 roku w IPPT PAN przeprowadzony został proces wewnętrznej analizy zgodności z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zapisanymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej 2005/251/EC.Przeprowadzony proces, płynące z niego wnioski oraz dalsze działania, wymienione w Planie Działań, zostały przedstawione w strategii „Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R) z 2016 roku.

Przeprowadzone przez IPPT PAN działania, osiągnięcia i plany zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską, która w grudniu 2016 roku przyznała Instytutowi prawo używania wyróżnienia HR Excellence in Research.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, w 2018 roku rozpoczęty został proces wewnętrznej oceny 2-letniej realizacji HRS4R, której wyniki przedstawione są w formularzu Oceny Wewnętrznej (Internal Review), stanowiącej istotny komponent zaktualizowanej Strategii, oraz opracowana została Zaktualizowana Strategia HRS4R wraz z Planem Działania.

 1. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, 2005 (Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
 2. Declaration of commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers, 2016 (Deklaracja poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)
 3. HRS4R - Gap Analysis and Action Plan, 2016 (Strategia HRS4R – Analiza wewnętrzna i plan działania)
 4. HRS4R - Gap Analysis and Action Plan, 2016 – ANNEX (Strategia HRS4R – Aneks)
 5. Revised HRS4R and Action Plan, 2019 (Zaktualizowana Strategia HRS4R i Plan działania)
 6. Internal Review, 2019 (Wewnętrzna Ocena)
 7. OTM-R Checklist, 2019 (Wykaz zgodności z OTM-R)
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021