Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Aneta Antolik

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Pól Odkształceń (PPO)
stanowisko: asystent
doktorantka
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 207
pokój: 333
e-mail:
ORCID: 0000-0002-8272-4138

Ostatnie publikacje
1.  Antolik A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Assessment of the alkali-silica reactivity potential in granitic rocks, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123690, Vol.295, pp.123690-1-12, 2021

Streszczenie:
The alkali-silica reactivity of granites may significantly affect the durability of road and airfield concrete pavements. The aim of the study was to evaluate the reactivity of granites commonly used as an aggregate in concrete pavements, with particular emphasis on microscopic methods. The research was focused on petrographic diagnosis of reactive minerals in granites, their quantitative analysis and comparison of the obtained results with standard measurements. The strained quartz was recognized as a reactive component and the linear relationship between its content and specimens expansion was found.

Słowa kluczowe:
alkali-silica reaction, concrete, durability, granite, image analysis, microscopy, pavements, slow-reacting aggregates, expansion

Afiliacje autorów:
Antolik A. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
140p.
2.  Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Gméling K., Bogusz K., Laboratory investigations on fine aggregates used for concrete pavements due to the risk of ASR, Road Materials and Pavement Design, ISSN: 1468-0629, DOI: 10.1080/14680629.2020.1796767, pp.1-13, 2020

Streszczenie:
The assessment of the aggregate suitability for concrete pavements applies mainly to coarse aggregate. However, even fine aggregate can significantly affect the long-term durability of concrete when it is susceptible to alkali-silica reaction (ASR). The sustainable use of available fine aggregates for the production of concrete, while reducing the effects of ASR, requires special preventive measures. The paper proposed different procedures to determine the chemical composition of aggregate and the related ASR risk. The study covers various properties of natural fine aggregates from glacial deposits. The experiments included determination of chemical composition by prompt gamma activation analysis (PGAA), quantitative mineralogical characterisation on thin sections using digital image procedure (DIP) and expansion measurements in mortar bar test (MBT). The strong correlation of sand origin and its susceptibility to ASR was observed. Content of micro- and cryptocrystalline quartz in siliceous sand was found to have a crucial effect on its performance in AMBT.

Słowa kluczowe:
fine aggregate, alkali-silica reaction, mineral composition, prompt gamma activation analysis, digital image procedure, glacial deposit

Afiliacje autorów:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Gméling K. - inna afiliacja
Bogusz K. - IPPT PAN
140p.
3.  Dziedzic K., Dąbrowski M., Antolik A., Glinicki A., Characteristics of concrete mix air-entrainment applying the sequential pressure method / Charakterystyka napowietrzenia mieszanki betonowej metodą sekwencyjno-cioenieniową, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.020.007, Vol.19, No.2, pp.107-118, 2020

Streszczenie:
The purpose of introducing air into the concrete mix is to increase the freeze-thaw and scaling resistance of hardened concrete. The utility of the sequential pressure method (Super Air Meter - SAM) for assessment of the air entrainment quality was verified by comparing the results obtained with this method with the results of the air-void analysis of hardened concrete. The results of the tests carried out on mixes designed and produced at a laboratory and the mixes produced on an industrial scale during expressway construction are considered. Furthermore, the relationships between the SAM number and the micro air-void content A300 in hardened concrete and the freeze-thaw and de-icing salt resistance are analysed as part of this research. A clear co-relation between the SAM number, a parameter that characterises the air-entrainment of the concrete mix, and the microvoid content has been demonstrated.
Napowietrzenie mieszanki betonowej stosuje się w celu podwyższenia mrozoodporności betonu i jego odporności na złuszczenia powierzchniowe. Przeprowadzono badania możliwości charakteryzowania jakości napowietrzenia mieszanki betonowej za pomocą pomiarów metodą sekwencyjno-ciśnieniową, oceniając zgodność jej wyników z wynikami pomiaru charakterystyki porów w betonie stwardniałym. Przedstawiono wyniki badań mieszanek zaprojektowanych i wykonanych w laboratorium, jak i mieszanek wykonanych przemysłowo na budowie drogi ekspresowej. Analizowano relację tzw. liczby SAM mieszanki betonowej w odniesieniu do zawartości mikroporów A300 w stwardniałym betonie oraz odporności na cykliczne działanie mrozu w obecności soli odladzających. Wykazano wyraźną korelację między parametrem charakteryzującym napowietrzenie mieszanki betonowej (liczba SAM) a zawartością mikroporów w betonie stwardniałym.

Słowa kluczowe:
air-entrainment, air-void parameters, concrete, freeze-thaw resistance, microvoid content, sequential pressure method, surface scaling / beton, charakterystyka porów, metoda sekwencyjno-cioenieniowa, mrozoodporność, napowietrzenie, zawartość mikroporów, złuszczenia powierzchniowe

Afiliacje autorów:
Dziedzic K. - IPPT PAN
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki A. - IPPT PAN
40p.
4.  Dąbrowski M., Glinicki M.A., Dziedzic K., Antolik A., Validation of sequential pressure method for evaluation of the content of microvoids in air entrained concrete, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.08.014, Vol.227, pp.116633-1-12, 2019

Streszczenie:
The suitability of the sequential air pressure method (SAM) to evaluate the quality of air entrainment in concrete mix to support prediction of durability of hardened concrete was studied. The experiments included both laboratory-produced mixes and on-site trials on mixes delivered for highway pavement construction. The fresh air content and the air void distribution was tested using the SAM apparatus. The air content and the air void characteristics in hardened concrete was tested using the microscopic analysis on polished sections. Standard fresh mix properties were also tested and the compressive strength and salt-scaling resistance of concrete was determined. Effects of type and proportion of admixtures, type of crushed aggregate, timing of SAM measurements and the method of mix consolidation were analyzed. The relationship between the SAM number and the air void characteristics in hardened concrete was critically evaluated. The relationship between SAM number and the content of microvoids (A300) is found for the laboratory mixes and confirmed with few field test results. The criterion of SAM number ≤ 0.4 is proposed for the target microvoids content A300 ≥ 1.5% and the enhanced salt scaling resistance of concrete.

Słowa kluczowe:
air entrainment, air void distribution, concrete durability, fresh concrete, frost-salt scaling, microvoids content, mix design, sequential pressure method, spacing factor, test methods

Afiliacje autorów:
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
140p.
5.  Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Glinicki M.A., Gibas K., Resistance of selected aggregates from igneous rocks to alkali-silica reaction: verification / Weryfikacja odporności wybranych kruszyw ze skał magmowych na reakcję z alkaliami, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.019.005, Vol.18, No.1, pp.67-83, 2019

Streszczenie:
The paper presents investigations into the reactivity of aggregates from igneous rock, carried out in accordance with the procedures contained in the GDDKiA General Technical Specification "Concrete pavements". The aim of the investigations was evaluation of the suitability of the aggregates for road structures and pavements built using cement based concrete technology. Aggregates produced from extrusive rocks (basalt, melaphyre and porphyry) and from intrusive rocks (granite and gabbro) were analysed. The mineral composition of the aggregates was evaluated with regard to their reactive SiO2 content. Expansion tests on mortar bar and concrete prism specimens with analysed aggregates and a microscopic analysis of the alkali-aggregate reaction products were carried out. A considerable amount of reactive minerals: chalcedony, tridymite and microcrystalline quartz and volcanic glass were found in the grains of the porphyry and melaphyre aggregates. On the basis of the conducted investigations the two aggregates made of igneous rocks (melaphyre and porphyry) were classified into category R1 (moderately reactive). The basalt aggregate, the granite aggregate and the gabbro aggregate were assigned to category R0 (non-reactive).
W artykule przedstawiono badania reaktywności kruszyw ze skał magmowych przeprowadzone zgodnie z procedurami ujętymi w instrukcjach GDDKiA OST "Nawierzchnie betonowe" w celu oceny ich przydatności do stosowania w technologii betonu cementowego na drogowe konstrukcje inżynierskie i nawierzchnie. Analizie poddano kruszywa ze skał wylewnych: bazalt, melafir i porfir oraz ze skał głębinowych: granit i gabro. Przeprowadzono ocenę składu mineralnego kruszyw z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych. Przeprowadzono badania wydłużenia próbek zapraw i betonów z kruszywami oraz analizę mikroskopową produktów reakcji alkalia-kruszywo. Stwierdzono występowanie znacznej ilości reaktywnych minerałów w ziarnach kruszywa z porfiru i melafiru: chalcedonu i trydymitu oraz kwarcu mikrokrystalicznego i szkliwa wulkanicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań dwa kruszywa ze skał magmowych (melafir oraz porfir) zaklasyfikowano do kategorii R1 - umiarkowanie reaktywne. Kruszywo bazaltowe, granit oraz gabro przypisano kategorii R0 - niereaktywne.

Słowa kluczowe:
aggregate, alkali reactivity, alkali silica gel, cristobalite, igneous rocks, microcrystalline quartz, reactive minerals / alkaliczny żel krzemionkowy, kruszywo, krystobalit, mikrokrystaliczny kwarc, minerały reaktywne, reaktywność alkaliczna, skały wulkaniczne

Afiliacje autorów:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Gibas K. - IPPT PAN
40p.
6.  Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Gibas K., Susceptibility of selected aggregates from sedimentary rocks to alkali-aggregate reaction / Podatność wybranych kruszyw ze skał osadowych na reakcję alkalia-kruszywo, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.019.001, Vol.18, No.1, pp.5-24, 2019

Streszczenie:
The paper presents the results of investigations into the reactivity of domestic aggregates produced from selected sedimentary rocks, carried out using the new testing methods, consistent with the RILEM and ASTM methods, implemented by GDDKiA (Polish General Directorate for National Roads and Motorways) documents. The range of the investigations covered coarse crushed aggregates produced from limestone, dolomite, sandstone and greywacke rocks, potentially suitable for making strong and durable concrete. No reactive forms of quartz were found in the mineralogical composition of the limestone aggregates and the dolomite aggregates. Micro- and cryptocrystalline quartz occurred in the particles of the greywacke aggregates and the sandstone aggregates. On the basis of the expansion of mortar and concrete specimens the aggregates produced from the sedimentary rocks were classified into the reactivity categories: R0, R1 and R2. A sodium-potassium-calcium silicate gel, whose composition (consistent with that reported in the literature) was characteristic of the alkali-silica reaction products, was found. The investigations resulted in a consistent assessment of the reactivity of the aggregates.
W pracy przedstawiono wyniki badań reaktywności krajowych kruszyw z wybranych, litych skał osadowych przy wykorzystaniu nowych metod badawczych wdrożonych w dokumentach technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zgodnych z metodami RILEM i ASTM. Zakres badań obejmował kruszywa grube łamane o potencjalnej przydatności do wykonania wytrzymałego i trwałego betonu, wyprodukowane ze skał wapienia, dolomitu, piaskowca i szarogłazu. W składzie mineralnym kruszyw z wapieni i dolomitu nie stwierdzono obecności reaktywnych form kwarcu; w ziarnach kruszywa z szarogłazów i piaskowca występował kwarc mikro- i kryptokrystaliczny. Na podstawie wydłużenia próbek określono następujące kategorie reaktywności wybranych krajowych kruszyw ze skał osadowych: R0, R1 i R2. Zaobserwowano występowanie żelu krzemianu sodowo-potasowo-wapniowego o składzie charakterystycznym dla produktów reakcji alkalia-kruszywo, zgodnym z danymi literaturowymi. Uzyskano spójną ocenę reaktywności kruszyw.

Słowa kluczowe:
alkali-aggregate reaction, cement, concrete, dolomite aggregate, expansion, greywacke, limestone, quartz, reactive minerals, sandstone / beton, cement, kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, kwarc, minerały reaktywne, piaskowiec, reakcja alkalia-kruszywo, szarogłaz, wydłużenie

Afiliacje autorów:
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Gibas K. - IPPT PAN
40p.
7.  Glinicki M.A., Antolik A., Gawlicki M., Evaluation of compatibility of neutron-shielding boron aggregates with Portland cement in mortar, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.228, Vol.164, pp.731-738, 2018

Streszczenie:
Enhanced neutron radiation shielding capacity of protective structures can be achieved using cement-based composites with boron-containing aggregates. Experimental tests were performed to evaluate the effect of boron aggregates (colemanite, ulexite, borax, boron carbide) and nanosilica on the setting time and hydration heat of cement in mortars using isothermal calorimetry. Boron leaching test from mineral aggregates were performed in water and saturated Ca(OH)2 solution. Cement setting retardation effects were found qualitatively correlated with boron leaching from mineral aggregates. A linear dependence of compressive strength of borated mortars and heat released after 72 h of cement hydration was found. A maximum content of boron compounds in mortar, allowing for a systematical control of setting time, was evaluated

Słowa kluczowe:
Boron minerals, Cement setting, Colemanite, Early strength, Heat of hydration, Isothermal calorimetry, Leaching, Nanosilica, Neutron shielding, Retardation, Ulexite

Afiliacje autorów:
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Gawlicki M. - Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
40p.

Prace konferencyjne
1.  Antolik A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dziedzic K., Bogusz K., Glinicki M.A., Microscopic analysis of the alkali-silica reactivity of various origin fine aggregate, MATBUD'2020, MATBUD'2020 Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies, 2020-10-19/10-21, Kraków (PL), DOI: 10.1051/matecconf/202032201025, Vol.322, pp.01025-1-8, 2020

Streszczenie:
Alkali silica reaction (ASR) is a harmful phenomenon occurring as a result of chemical interactions between sodium and potassium hydroxides in the pore solution and reactive minerals contained in the aggregate. Reactive minerals like microcrystalline, cryptocrystalline or strained quartz dissolve in the alkaline solution and form an expansive gel product. Proper selection of concrete constituents is necessary to ensure the durability of concrete structures. The proper recognition of the aggregate mineralogical composition is a very important element in the process of selection of concrete components due to the risk of ASR occurrence. This paper presents the results of detailed microscopic analysis of alkali-silica reactivity of domestic fine aggregates of various origins. Six siliceous sands from different locations in Poland and one limestone sand were tested. Detailed petrographic analysis was performed on thin sections. In all siliceous sands micro- and cryptocrystalline quartz was recognized as a reactive mineral. Digital image analysis was performed for quantitative assessment of the potential of reactivity of sands. It revealed, that siliceous river sands were the most susceptible to an alkali-silica reaction, which was confirmed by mortar bar expansion test performed according to the standard test method.

Afiliacje autorów:
Antolik A. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Bogusz K. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
20p.
2.  Antolik A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dziedzic K., Bogusz K., Denis P., Potential of alkali silica reaction as a function of reactive form of quartz in fine aggregate, BMC-12, Brittle Matrix Composites, 2019-09-23/09-24, Warszawa (PL), pp.223-230, 2019

Streszczenie:
In the present study the potential of alkali-silica reaction (ASR) in fine fraction of aggregate was analyzed. The investigation was focused on mineral composition of siliceous sand and its influence on ASR. Three siliceous sands from different origin and localization in Poland were tested. Petrographic analysis on thin sections was conducted. The automatic image analysis was used to estimate the content of reactive minerals (micro- and crypto-crystalline quartz). The XRD measurements were performed. Alkali-silica reactivity of fine aggregate was tested by mortar-bar test according to ASTM C1260 Standard. Petrographic analysis showed that all tested siliceous sands contained reactive form of quartz, micro- and cryptocrystalline. Mortar-bar tests according to ASTM C1260 indicated that one from the selected sands exceeded expansion over the limit and was considered as reactive. The content of reactive minerals in sands estimated by automatic image analysis corresponded to ASTM C1260 results. The higher content of reactive form of quartz in siliceous sand, the larger expansion of mortar-bar test.

Słowa kluczowe:
Siliceous sand, Alkali-Silica Reaction (ASR), digital image analysis, micro- and cryptocrystalline quartz, expansion

Afiliacje autorów:
Antolik A. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Bogusz K. - IPPT PAN
Denis P. - IPPT PAN
20p.
3.  Dąbrowski M., Dziedzic K., Antolik A., Glinicki M.A., Influence of the air voids distribution in concrete on the rate of water absorption, BMC-12, Brittle Matrix Composites, 2019-09-23/09-24, Warszawa (PL), pp.147-158, 2019

Streszczenie:
Prolonged durability of concrete structures is closely related to the minimization of the transport of liquids in cement matrix. Capillary suction is a dominant mechanism of liquid transport, especially in moderate climate, where cyclic wetting-drying and freeze-thawing cycles occur. Air-entraining of concrete is the efficient way to prevent deterioration impact from environment. However, the influence of air voids distribution on the capillary suction is not well known. The purpose of the research was to assess the water absorption properties of the air entrained concrete. The concrete mixes with the air content from 1% to 16% and similar proportion of micropores to large air voids (A300/A) were prepared. The water absorption tests were performed using ASTM C1585 procedure. The following parameters were determined: Si – initial rate of water absorption, Ss – secondary rate of water absorption, tn – time of nick point, In - water absorption for tn, I60 – initial 60 seconds of water absorption. The results were compared with the air content in concrete. Additionally the compressive strength, porosity accessible to water and concrete resistivity were measured. The linear relationships between initial and secondary rate of water absorption and the air content in concrete were found. A significant changes of rate of water absorption in concrete when the air content change more than 6% were observed.

Słowa kluczowe:
water absorption, air-entrained concrete, nick point, concrete resistivity, porosity accessible to water

Afiliacje autorów:
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
20p.
4.  Gibas K., Glinicki M.A., Dąbrowski M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Dziedzic K., Asr performance testing of air entrained concrete exposed to external alkalis, SMSS, International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures Novel Methods for Characterization of Materials and Structures, 2019-03-20/03-22, Rovinj (HR), No.PRO 128, pp.59-66, 2019

Streszczenie:
The risk of occurrence of deleterious alkali-silica reaction (ASR) in concrete should be properly minimized in major highway pavements and bridges. Real-life experiences show that even in concrete made with aggregates potentially not susceptible to ASR, it may occur under unfavourable conditions of external alkali supply at wet conditions and heavy traffic load. An experimental investigation was performed to study the susceptibility of selected Polish mineral aggregates to ASR at external alkali supply. The test method „60°C concrete test with external alkali supply” covered by draft procedure RILEM AAR-12 was implemented at IPPT PAN laboratory. Air entrained concrete specimens were exposed to cyclic temperature changes and wet-dry exposure as well as NaCl solution exposure. Several combinations of coarse crushed aggregate and fine natural aggregate were tested in concrete designed as for heavy duty highway pavement. SEM evaluation of microstructure of concrete with glacial deposit aggregate revealed visible alkali-silica gel. The effects of fine aggregate on the expansion of concrete were also revealed.

Słowa kluczowe:
air entrained concrete, alkali-silica reaction, cyclic exposure, external alkali, highway pavement

Afiliacje autorów:
Gibas K. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
5.  Antolik A., Glinicki M.A., Gawlicki M., Effect of boron-containing aggregates on setting and hardening of Portland cement mortars, MATBUD'2018, 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2018, 2018-06-25/06-27, Kraków, Politechnika Krakowska (PL), DOI: 10.1051/matecconf/201816304003, No.163, pp.04003-1-6, 2018

Streszczenie:
Multicomponent cement-based composites are known as versatile structural materials for enhanced radiation shielding. The use of selected elements, like boron, cadmium, or rare earth elements, provides an increased neutron shielding capacity. Because of profusion, reasonable costs and large cross-section for neutron capture, boron containing minerals are suggested as aggregates for radiation shielding concrete. Despite many advantages, boron additives may act as cement setting retarders. Uncontrolled setting and hardening is not acceptable in radiation shielding concrete technology. In this work we present results from isothermal calorimetry measurements on cement mortars with boron-containing aggregates. Four types of boron aggregates were used in the studies: colemanite, ulexite, borax and boron carbide. Based on calorimetric curves, the beginning of setting time was determined. Additionally early mortar strength was investigated and linear relationship between the heat generated in the isothermal calorimeter and the early compressive strength has been observed. The use of isothermal calorimetry allowed us to estimate the limits for the content of boron compounds to be used cement mortar.

Afiliacje autorów:
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Gawlicki M. - Institute of Ceramics and Building Materials (PL)
20p.
6.  Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Gibas K., Antolik A., Glinicki M.A., Alkali-silica reaction and microstructure of concrete subjected to combined chemical and physical exposure conditions, MATBUD'2018, 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 2018-06-25/06-27, Kraków (PL), DOI: 10.1051/matecconf/201816305009, No.163, pp.05009-1-10, 2018

Streszczenie:
Salt solutions are used to ensure safe driving conditions during winter. NaCl deicer is the most often used brine in Polish climatic zone. The chemical effects of this type of chloride-based deicer in wetting and drying (WD) and temperature cycles on concrete need to be better understood. This research was focus to study the microstructure of air-entrained pavement concrete after combined chemical (10% of NaCl) and physical (WD and 60°C) exposure conditions. The adopted WD and temperature regime was designed to verify the hypothesis that regularly alternating wetting and drying cycles with external alkali supply from deicer salt will provoke the Alkali-Silica Reaction (ASR). The aggregates varied their origin and mineralogical composition. The microscopic examination was carried out on concrete specimens using SEM with EDX. The microscopic analysis has shown that main reason for concrete deterioration during cyclic chemical and physical exposure conditions was both physical influence - WD cycles and the chemical influence – ASR (primarily, the fine aggregate which lead to form of alkali-silica gel). The expansive gel was shown to be capable of destroying the test specimens. Also differences in mineralogical composition of coarse aggregates influenced on the concrete prism expansion due to ASR.

Afiliacje autorów:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Gibas K. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
20p.
7.  Dąbrowski M., Glinicki M.A., Antolik A., Dziedzic K., Zastosowanie sekwencyjnej metody ciśnieniowej do oceny jakości napowietrzenia mieszanki betonowej na budowie dróg ekspresowych, DNI BETONU, X Jubileuszowa Konferencja DNI BETONU, 2018-10-08/10-10, Wisła (PL), pp.41-50, 2018

Streszczenie:
Przedmiotem referatu jest przydatność zmodyfikowanej metody ciśnieniowej do wyznaczenia charakterystyki porów w napowietrzonej mieszance betonowej w warunkach polowych na miejscu budowy nawierzchni drogowej. Metoda polegająca na stopniowym zwiększaniu ciśnienia na mieszankę, w określonej sekwencji, pozwala wyznaczyć parametr zwany liczbą SAM. Zgodnie z oczekiwaniem wynalazców metody powinna być skorelowana ze wskaźnikiem rozmieszczenia porów w betonie. Przeprowadzone badania doświadczalne obejmowały rozpoznanie w warunkach laboratoryjnych powtarzalności metody oraz pomiary napowietrzenia mieszanki na dolną i górną warstwę betonu w nawierzchni odcinków dróg ekspresowych. Na próbkach stwardniałego betonu wyznaczono wskaźnik rozmieszczenia porów zgodnie z PN-EN 480-11 i przeanalizowano zgodność charakterystyki napowietrzenia betonu stwardniałego z charakterystyką napowietrzenia mieszanki na podstawie liczby SAM. Wykonanie pomiarów w warunkach budowy dwuwarstwowej nawierzchni drogi ekspresowej nie nastręczało kłopotów technicznych. Jednakże w wielu przypadkach stwierdzono niewystarczającą korelację charakterystyki porów w mieszance i w betonie stwardniałym. Przeanalizowano czynniki wpływające na zaobserwowane niezgodności.

Afiliacje autorów:
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
8.  Dąbrowski M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Glinicki M.A., Effects of cyclic wet-dry- external alkali exposure on microstructure and water permeability of air-entrained pavement concrete, 13th International Symposium on Concrete Roads, 2018-06-19/06-22, Berlin (DE), pp.1-4, 2018

Streszczenie:
Penetration of external alkalis from deicing salts into concrete pavement can promote deleterious alkali-silica reaction (ASR) and therefore reduce its long-term performance. In severe exposure conditions (wet and heavy traffic load) the susceptibility of aggregates to ASR may be aggravated. To study this phenomenon on concrete specimens the combined cyclic exposure method was developed at VDZ Düsseldorf. Such a cyclic wet-dry-external alkali exposure was used on air entrained concrete specimens to investigate its influence on the microstructure and the permeability of concrete. Air voids characteristics, mercury intrusion porosimetry, porosity accessible to water and water absorption of concrete was tested. Concrete microstructure was observed in scanning electron microscope to reveal the specific features. The applied cyclic wetdry-external alkali exposure induced a marked decrease of total porosity of concrete and the appearance of ASR gel in cement matrix. An increase of the rate of water absorption of concrete was also found.

Słowa kluczowe:
alkali-silica reaction, VDZ test, microstructure, permeability, water absorption

Afiliacje autorów:
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
9.  Dąbrowski M., Glinicki M.A., Gibas K., Antolik A., Dziedzic K., Influence of Surface Retarders on Texture Profile And Durability of Upper Layer of Exposed Aggregate Concrete Pavement, ICDCS-6, Sixth International Conference on Durability of Concrete Structures, 2018-07-18/07-20, Leeds (GB), No.PSE17, pp.451-456, 2018

Streszczenie:
Exposed aggregate concrete (EAC) pavement technology is used in Poland for construction of major highways and expressways. When properly executed, it is an efficient technique to provide desired friction for skid resistance without compromising the noise limitations. Concrete mix uniformity, proper dosing of retarding agent and optimal time to brush with a mechanical broom are supposed to have a major impact on the properties of the upper pavement layer. An experimental investigation was performed on exposed aggregate concrete specimens manufactured in the laboratory in a way to simulate the industrial production of two-layer concrete slab with exposed aggregate. The texture depth was determined using a laser profiler. The compressive strength of concrete, the water absorption rate, and permeability of chloride ions through concrete were also determined. The freeze-thaw resistance and surface scaling resistance were tested and analyzed with respect to air void characteristics. Results revealed an increase in surface scaling for EAC slabs with higher w/c ratio and slabs simulating local bleeding. The most efficient method to determine indirectly the durability of EAC slabs was the set of permeability tests comprised of measurements of chloride migration and rate of water absorption. The change of macrotexture depth with increase of w/c ratio and retarding admixture type was found.

Słowa kluczowe:
highway pavement, exposed aggregate concrete, surface retarder, durability, concrete preparation parameter, water absorption, chloride migration, surface scaling, macrotexture

Afiliacje autorów:
Dąbrowski M. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN
Gibas K. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Dziedzic K. - IPPT PAN
10.  Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Antolik A., Glinicki M.A., Investigation of potential for alkali-silica reaction in granitic aggregates, SLD4, 4th International Conference on Service Life Design for Infrastructures, 2018-08-27/08-30, Delft (NL), pp.131-134, 2018

Streszczenie:
Crushed granite aggregates due to good physical and mechanical properties are widely accepted for production of durable concrete. This kind of aggregates are considered as not alkali-silica reactive (ASR). However, all of them contain silica. In some of them SiO2 occurs in a strained form or the crystals are small enough to be treated as microcrystalline, so they can be prone to ASR. Various granite aggregates taken from largest exploited Polish quarries were tested. Petrographic analysis on thin sections and accelerated mortar-bar test were carried out to assess potential of the alkali-silica reactivity. The petrographic analysis revealed differences in mineral composition of the tested granites. The strained quartz and microcrystalline quartz were the main potentially deleterious mineral in analyzed granite aggregates. Also the myrmekites were particularly visible in the granitic rocks. The results of the mortar-bar tests confirmed such predictions. The mortar beams showed expansion more than 0.1% after 28 days of exposition in 1M NaOH and 80°C. The bars made with RILEM cement showed fast and large elongation. In all cases the increase in mortar beam elongation was linear. The SEM-EDS analysis confirmed the presence of the ASR gel both, in the aggregate and in the matrix.

Afiliacje autorów:
Jóźwiak-Niedźwiedzka D. - IPPT PAN
Antolik A. - IPPT PAN
Glinicki M.A. - IPPT PAN

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021